Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” Năm 2011

 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                         
BCĐ ĐỀ ÁN 343 VÀ 704                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
  Số:   65 /KH-BCĐ             Lạng Sơn, ngày    09     tháng 7 năm 2011
 
 
KẾ  HOẠCH
Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” Năm 2011
 Thực hiệnQuyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015); Kế hoạch số: 60/KH-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Đề án 704); Ban Chỉ đạo Đề án 704 của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2011 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và hoạt động Đề án năm 2011 trong các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các cấp Hội LHPN toàn tỉnh; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các bà mẹ có con dưới 16 tuổi có kiến thức, kỹ năng phù hợp, thực hành nuôi, dạy con tốt; góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển chung của tỉnh.   
          2. Yêu cầu
          Các hoạt động thực hiện Đề án phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp với đối tượng và địa bàn. Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ngành và lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
 II. NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo
1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc; xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Kết hợp thành lập cùng một Ban Chỉ đạo thực hiện cả 2 Đề án là: Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) và Đề ánGiáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015). (Thời gian tháng 6-7/2011).
            1.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và năm 2011 cấp tỉnh, huyện/thành phố; tổ chức triển khai Đề án. (Thời gian tháng 6-7/2011).
          2. Nội dung các hoạt động
2.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan đến Đề án
          - Nội dung: Tổ chức khảo sát tình hình số liệu, kiến thức, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi; kiến thức và điều kiện tổ chức tuyên truyền của nhóm cán bộ các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Qua đó xác định nhu cầu về nội dung, kiến thức và cách nuôi, dạy con phù hợp với điều kiện và đối tượng.
          - Đối tượng khảo sát: bà mẹ có con dưới 16 tuổi, số trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ em và trẻ em gái trong độ tuổi vị thành niên, bà mẹ có con dưới 5 tuổi, bà mẹ có con ở độ tuổi 10-16, bà mẹ đang cho con bú; nhóm cán bộ các ban, ngành, đoàn thể liên quan.
          - Địa bàn và cách thức tiến hành khảo sát: gắn với địa bàn khảo sát đối tượng thực hiện Đề án 343;
          - Thời gian:  tháng 7-9/2011.
          - Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
          2.2. In ấn tài liệu tập huấn và truyền thông
- Nội dung: in ấn, nhân bản các loại loại ấn phẩm, tài liệu truyền thông về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền.
- Đối tượng: 40-50% nhóm bà mẹ có con dưới 16 tuổi.
          - Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh.
- Thời gian tháng 7-12/2011
  2.3. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia thực hiện Đề án cấp tỉnh, huyện và cơ sở
- Cấp tỉnh:
 + Số lớp:Tổ chức 02 lớp tập huấn (mỗi lớp 45-50 người).
 + Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ, báo cáo viên các sở, banngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và 11 huyện, thành phố.
 + Nội dung tập huấn: (Theo nội dung của Ban Điều hành Đề án TW).
 + Thời gian: Tháng 8/2011.
 + Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh.
 - Cấp huyện, thành phố:
 + Số lớp: Mỗi huyện, thành phố tổ chức đ­ược ít nhất 01 lớp tập huấn;
 + Thành phần: lãnh đạo; đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và cơ sở;
 + Nội dung tập huấn: (Theo nội dung h­ướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh).
 + Thời gian: 9-10/2011
 - Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh.
2.4. Triển khai điểm xây dựng mô hình thực hiện Đề án cấp tỉnh
- Lựa chọn điểm chỉ đạo tại 02 cơ sở: xã Trùng Khánh và xã An Hùng (huyện Văn Lãng);    
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung khảo sát thu thập thông tin, tình hình để chọn mô hình tuyên truyền phù hợp.
- Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh.
 (Thời gian tháng 8-12/2011).
2.5 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức nuôi dạy con tốt cho các đối tượng Đề án và cộng đồng
a) Nội dung tuyên truyền:
- Các kiến thức về nuôi con theo khoa học: dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ em..
- Phương pháp nuôi dạy con: đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; giáo dục trẻ vị thành niên; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em...
- Kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình,...
- Cuộc vận động "5 không, 3 sạch"
b) Phương thức tổ chức tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Đề án, các hoạt động triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện);
- Tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng, phương pháp nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp...., nhất là những nơi có đông cán bộ, người lao động là nữ (Liên đoàn Lao động tỉnhchủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện);
- Trú trọng tuyên truyền, giáo dục kiến thức sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho các đối tượng vị thành niên, nữ thanh niên (Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Hội LHPN, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thực hiện).
- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng thông qua các hình thức sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể; các chiến dịch truyền thông, tiêm chủng mở rộng tại cơ sở, nhất là các vùng khó khăn của tỉnh (Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện)
(Duy trì thực hiện trong cả năm 2011).
2.6. Huy động nguồn lực thực hiện Đề án.
Tăng cường kết hợp lồng ghép việc thực hiện Đề án 704 với thực hiện Đề án 343; với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; Chương trình tiêm chủng mở rộng; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; Chương trình phòng, chống buôn bán người; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS... Lồng ghép với việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Chương trình mục tiêu quốc gia "Xây dựng Nông thôn mới; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch",...
(Duy trì thực hiện trong cả năm 2011).    
 2.7. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và Sơ kết thực hiện Đề án năm 2011 (tháng 11-12/2011). (Ban Chỉ đạo thực hiện).
 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
   1. Kinh phí thực hiện
 1.1 Cấp tỉnh:
          - Tổng kinh phí dự toán: 150.000.000đ.
 - Giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Hội LHPN lập dự toán và gửi đến Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 1.2. Cấp huyện, thành phố: cơ quan được giao đầu mối lập dự toán trình Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Hội LHPN tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)
 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra;
 - Chủ trì, phối hợp biên soạn, in ấn, phát hành và nhân bản các tài liệu phù hợp, thiết thực phục vụ công tác tập huấn; tuyên truyền, giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 - Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2011 báo cáo UBND tỉnh và Trung ương trước ngày 15/11/2011.         
 2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo
 Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động của Đề án năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được phân công. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2011 về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) trước ngày 10/11/2011.
 3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
 -Căn cứcác kế hoạch, văn bản của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đã ban hành, chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, bố trí kinh phí (Theo Thông tư số 173/2010/TT-BTC, ngày 04/11/2010 của Bộ Tài chính) để tổ chức triển khai thực hiện Đề án 704 năm 2011 trên địa bàn đạt hiệu quả.
 - Sơ kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2011 gửi về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh qua Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) trước ngày 10/11/2011.
 Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh; các ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả./.
 
                                                                  TRƯỞNG BAN            
                                               
 
 
                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                      Tô Hùng Khoa

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn