Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2011

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ ĐỀ ÁN 343 VÀ 704               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
   Số: 64 /KH-BCĐ                Lạng Sơn, ngày   09 tháng 7  năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2011
 Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Đề án 343); Ban Chỉ đạo Đề án 343 của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2011 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và hoạt động năm 2011 trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các cấp Hội LHPN toàn tỉnh; nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội, người dân, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   
          2. Yêu cầu
          Các hoạt động thực hiện Đề án phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ngành trong triển khai thực hiện Đề án.
 II. NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo
1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo:
Kết hợp thành lập cùng một Ban Chỉ đạo thực hiện cả 2 Đề án là: Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) và Đề ánGiáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015). (Thời gian tháng 6-7/2011).
          1.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và năm 2011 cấp tỉnh, huyện/thành phố; tổ chức triển khai Đề án: (Thời gian tháng 6-7/2011).
          1.3. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Tiểu Đề án giai đoạn 2010-2015 và năm 2011:
          Tiểu Đề án 1:“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctrong cán bộ, hội viên phụ nữ và hệ thống tổ chức Hội LHPN các cấp” (Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện).
 Tiểu Đề án 2: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học” (Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện).
  Tiểu Đề án 3: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng” (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện).
  Tiểu Đề án 4: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ” (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện). 
          2. Nội dung các hoạt động
2.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan đến Đề án
          - Nội dung: Tiến hành khảo sát nhận thức, điều kiện tiếp cận thông tin qua đó nhằm xác định nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả với các nhóm đối tượng.
          - Đối tượng khảo sát: 07 nhóm bao gồm:
          + Đại diện cán bộ quản lý các ngành liên quan (Giáo dục, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Đoàn thanh niên; Công đoàn);
          + Đại diện báo cáo viên, tuyên truyền viên các ngành tỉnh, huyện, cơ sở;
          + Đại diện phóng viên cơ quan báo, đài;
          + Cán bộ, hội viên phụ nữ (gồm cả nữ công nhân viên chức lao động và nữ thanh niên);
          + Học sinh, sinh viên;
          + Người dân cộng đồng (nông thôn, thành thị);
          + Người kinh doanh dịch vụ, du lịch;
          - Thời gian:  Tháng 7-9/2011.
          - Hình thức: Phiếu phỏng vấn; thảo luận nhóm.
          - Địa bàn khảo sát: 04 xã và 01 phường thuộc các huyện: Hữu Lũng, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn.
          - Cơ quan thực hiện: Hội LHPN chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan và UBND các huyện thuộc địa bàn khảo sát.  
2.2. In ấn tài liệu tập huấn và truyền thông
- Nội dung tài liệu: in ấn, nhân bản ấn phẩm, tài liệu truyền thông (Do Trung ương phát hành) về kiến thức giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu…
- Đối tượng được phát tài liệu: Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn các cấp; đội ngũ quản lý và giáo viên của ngành Giáo dục; đội ngũ quản lý, phóng viên của cơ quan truyền thông chuyên viết và thực hiện chương trình về mảng đề tài phụ nữ của ngành Thông tin và Truyền thông; cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống, văn hoá và gia đình của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.
- Thời gian: tháng 7-12/2011
  2.3. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia thực hiện Đề án cấp tỉnh, huyện và cơ sở
 - Cấp tỉnh:
 + Số lớp:Tổ chức 02 lớp tập huấn (mỗi lớp 45-50 người).
 + Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ, báo cáo viên các sở, banngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và 11 huyện, thành phố.
 + Nội dung tập huấn: (Theo nội dung của Ban Điều hành Đề án TW).
 + Thời gian: Tháng 8/2011.
 + Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.
 - Cấp huyện, thành phố:
 + Số lớp: Mỗi huyện, thành phố tổ chức được ít nhất 01 lớp tập huấn;
 + Thành phần: Lãnh đạo; đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và cơ sở;
 + Nội dung tập huấn: (Theo nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh).
 + Thời gian: 9-10/2011.
 - Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện.
2.4. Triển khai điểm xây dựng mô hình thực hiện Đề án cña tØnh:
- Lựa chọn điểm chỉ đạo tại 04 cơ sở: xã Yên Vượng (Hữu Lũng); Thị trấn Chi Lăng (Chi Lăng); xã Hữu Vĩnh (Bắc Sơn); xã Thụy Hùng (Văn Lãng):
+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm và thực hiện bước 1 (tiến hành khảo sát, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện).
+ Cơ quan thực hiện: Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện thực hiện. 
- Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Namtriển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm năm 2011 tại địa bàn Thị trấn Đồng Đăng và xã Gia Cát (huyện Cao Lộc).
Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Lộc triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ban Điều hành Đề án TW.
 - Thời gian:Tháng 7-12/2011.
2.5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
- Các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục của các ngành để tăng cường tuyên truyền về các nội dung của Đề án, đồng thời tăng cường phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện Đề án và các Tiểu Đề án; về điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh của (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện).
- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng; tập trung các hoạt động tuyên truyền nhân các lễ hội, ngày truyền thống …cho các nhóm đối tượng của Đề án (Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện).
- Đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền về tiêu chí người phụ nữ Việt Nam với các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể, các ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở (Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện).
 2.6. KiÓm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện §Ò ¸n ®èi víi c¸c ngµnh, ®oµn thÓ liªn quan, c¸c huyÖn, thµnh phè và Sơ kết thực hiện Đề án năm 2011(tháng 11-12/2011). (Ban Chỉ đạo thực hiện).
 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
   1. Kinh phí thực hiện
 1.1 Cấp tỉnh:
          - Tổng kinh phí dự toán: 250.000.000đ.
 - Giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Hội LHPN tổng hợp lập dự toán và gửi Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 - Trên cơ sở kinh phí được duyệt Ban Chỉ đạo sẽ xem xét phân bổ cụ thể đối với từng tiểu Đề án.
 1.2. Cấp huyện, thành phố: cơ quan được giao đầu mối lập dự toán trình Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định.
 
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Hội LHPN tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)
 - Chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra;
 - Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 04 Tiểu Đề án theo sự phân công;
 - Biên soạn, in ấn, phát hành và nhân bản các tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
 - Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2011 báo cáo UBND tỉnh và Trung ương trước ngày 15/11/2011.         
 2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo
 Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động của Đề án năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được phân công. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2011 về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) trước ngày 10/11/2011.
 3. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố
 -Căn cứcác kế hoạch, văn bản của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đã ban hành, chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, bố trí kinh phí (trên cơ sở phân cấp Ngân sách Nhà nước) để tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343 năm 2011 trên địa bàn đảm bảo yêu cầu và tiến độ thời gian đề ra.
 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2011 gửi về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh qua Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) trước ngày 10/11/2011.
 Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả./.
 
                                                              TRƯỞNG BAN     
                                                          
 
 
                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                            Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn