Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về việc giải toả, chống lấn chiếm đất Trường bắn quốc gia khu vực I (81/TB-UBND).

 

          

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc họp chỉ đạo về việc giải toả, chống lấn chiếm đất

Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn.

 

        Ngày 04 tháng 7 năm 2011, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về việc giải toả, chống lấn chiếm đất Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn (Trường bắn TB1). Tham gia cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND và các phòng, ban liên quan các huyện Lộc Bình và Đình Lập.

Sau khi nghe UBND các huyện Lộc Bình và Đình Lập báo cáo về diễn biến tình hình các hộ dân quay lại lấn chiếm đất Trường bắn TB1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Kế hoạch giải toả, chống lấn chiếm đất Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn; ý kiến phát biểu, thảo luận của các cơ quan liên quan, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Dự án di dân, tái định cư Trường bắn TB1 là một dự án quan trọng, có phạm vi thu hồi đất trên địa bàn rộng với số hộ gia đình bị ảnh hưởng tương đối lớn. Công tác thu hồi, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đã cơ bản hoàn thành, đời sống của người bị thu hồi đất, di chuyển, tái định cư đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khác nhau, trong thời gian gần đây một số hộ dân đã được bồi thường, di chuyển, bàn giao mặt bằng xây dựng Trường bắn TB1, nay quay trở lại lấn chiếm trái phép đất đã giao cho Trường bắn TB1 làm nảy sinh tình hình phức tạp và một số vấn đề xã hội khác.
Để nhanh chóng ổn định tình hình, giải quyết triệt để các kiến nghị, khiếu nại liên quan và các các vấn đề phát sinh khác theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 16/6/2011 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp chỉ đạo giải quyết tình hình người dân đã di chuyển, tái định cư quay trở lại Trường bắn quốc gia khu vực I, yêu cầu các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện tốt các công việc sau:
1. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các dân về việc tôn trọng và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Cần làm cho người dân thấy rõ việc lấn, chiếm đất đã giao cho Trường bắn TB1 là hành vi vi phạm pháp luật; giải thích được thắc mắc của dân, hướng dẫn thực hiện việc kiến nghị, khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, rời khỏi khu vực đang lấn chiếm.
Đề nghị Thường trực Huyện uỷ Lộc Bình, Đình Lập chỉ đạo thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động do một đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện làm Tổ trưởng và nòng cốt là các cán bộ có khả năng tuyên truyền, nắm vững chế độ, chính sách và có tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động phải thật sự thiết thực, được tổ chức khẩn trương, chặt chẽ, có sự tham gia có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ quản lý địa bàn, để các hộ thấy rõ việc làm sai trái của mình, tin tưởng Nhà nước sẽ giải quyết các kiến nghị chính đáng của công dân.
2. Tiến hành rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện bồi thường hỗ trợ đúng quy định tại các Quyếtđịnh số 1287/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quyđịnh về bồi thường, hỗ trợdi dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1; Quyết định số 1366/QĐ-TTgngày 10/10/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1287/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ:
a) UBND hai huyện Lộc Bình và Đình Lập chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiến hành rà soát, căn cứ các điều kiện được bồi thường theo quy định, lập phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung đối với các trường hợp phát hiện có sai sót;
 b) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác do một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, các thành viên là chuyên viên các Sở, ngành Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc để giúp các huyện rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ và việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.
c) UBND hai huyện cần tiếp tục rà soát lại công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan đến dự án TB1 để giải quyết đơn thư theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
3. Về việc thực hiện giải toả, chống lấn chiếm cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; nắm và phân loại đối tượng cầm đầu, kích động gây rối trật tự, trị an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 16/6/2011 của Văn phòng Chính phủ.
Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND hai huyện, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch giải toả, chống lấn chiếm đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, triệt để, tránh việc tái lấn chiếm và cơ bản hoàn thành việc giải toả trong tháng 7/2011.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo giải toả, chống lấn chiếm Trường bắn quốc gia khu vực I do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu I.
4. Giao Ban Dân tộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hồ sơ, tài liệu, báo cáo...) để làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ về thực hiện dự án Trường bắn TB1 trên địa bàn tỉnh (riêng Báo cáo phải lập xong trong tháng 7/2011); tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án.
6. UBND hai huyện Lộc Bình, Đình Lập và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổng hợp, hàng tuần (và đột xuất nếu cần thiết) báo cáo UBND tỉnh về diễn biến tình hình và việc thực hiện các nhiệm vụ trên.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn