Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 -2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH LẠNG SƠN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
Số: 59/KH-UBND                         Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2011
 
KẾ  HOẠCH
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức
phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 -2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) (gọi tắt là Đề án); Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 12/4/2011 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 1. Mục tiêu
 1.1.Tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 1.2.Tập trung triển khai thực hiện Đề án thông qua 4 tiểu Đề án:
 Tiểu Đề án 1: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctrong cán bộ, hội viên phụ nữ và hệ thống tổ chức Hội LHPN các cấp” (giai đoạn 2010-2015).
 Tiểu Đề án 2: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học” (giai đoạn 2010-2015).
  Tiểu Đề án 3: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng” (giai đoạn 2010-2015).
 Tiểu Đề án 4: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ” (giai đoạn 2010-2015). 
 1.3.Phấn đấu đến hết năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam đạt được:
 - Trên 70% phụ nữ, 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, công chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 - Trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và cán bộ Hội LHPN các cấp từ chi hội trở lên; cán bộ Đoàn thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống, văn hoá và gia đình từ cấp cơ sở trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 2. Yêu cầu
            Cần xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động và giải pháp thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải mang tính xã hội rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể và sự phối hợp của các ngành, các tổ chức đoàn thể; đồng thời cần lồng ghép với các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án.
 II. ĐỐI TƯỢNG
 1. Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn các cấp; đội ngũ quản lý và giáo viên của ngành Giáo dục; đội ngũ quản lý, phóng viên của cơ quan truyền thông chuyên viết và thực hiện chương trình về mảng đề tài phụ nữ của ngành Thông tin và Truyền thông; cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống, văn hoá và gia đình của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 2. Các tầng lớp phụ nữ nói riêng và người dân cộng đồng nói chung.
 III. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ
 1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.
- Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: có lòng yêu nước; có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.
 2. Nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền giáo dụcphẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam, tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cộng đồng và hệ thống trường học; trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.
- Xây dựng lực lượng cán bộ, tuyên truyền viên, công tác viên nòng cốt trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam;
- Xây dựng cơ chế phối hợp Hội LHPN tỉnh và các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động liên quan tới tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các hoạt động Đề án, các tiểu Đề án hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ.
 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
 - Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015, kế hoạch thực hiện Đề án từng năm; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án.
 - Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án.
 - Các hoạt động của Đề án được phân thành 4 Tiểu Đề án theo nhóm đối tượng và lĩnh vực hoạt động; được giao cho từng cơ quan, tổ chức chủ trì, có phân công trách nhiệm giữa các cơ quan để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
          2. Tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình điểm triển khai Đề án
 - Tổ chức khảo sát tại một số huyện, thành phố, một số trường học, một số ngành về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xác định nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả với các nhóm đối tượng.
- Xây dựng các điểm chỉ đạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện đặc thù của ngành, đơn vị, địa bàn. Đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng.
          3. Xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền, giáo dục
- Lựa chọn và in ấn, nhân bản các loại loại ấn phẩm, tài liệu truyền thông đã được phát hành.
- Biên soạn, phát hành các loại tài liệu phù hợp phục vụ cho công tác tập huấn và tuyên truyền, giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 - Mỗi Tiểu đề án xây dựng được ít nhất một bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp.
          4. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
          Tổ chức Hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cho:
 - Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Hội LHPN, Đoàn thanh niên và Công đoàn các cấp;
 - Cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện Đề án trong trường học;
 - Cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống, văn hoá và gia đình cơ sở;
 - Cán bộ quản lý, phóng viên báo chí của cơ quan truyền thông chuyên viết và thực hiện chương trình về mảng đề tài phụ nữ;
 5. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn
 Tuỳ theo tình hình, đặc điểm cụ thể của từng đối tượng, địa bàn, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 - Tổ chức truyền thông trực tiếp
 Mở các chiến dịch truyền thông, các hoạt động truyền thông nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của ngành, đoàn thể; mở các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi…;
          Tổ chức tuyên truyền trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt hội viên tại các chi hội phụ nữ, trong các trường học.
 - Tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, trang Webside, trang thông tin của ngành, mạng lưới truyền thanh cơ sở; xây dựng tin bài, phóng sự về các hoạt động thực hiện Đề án và các Tiểu Đề án; giới thiệu các gương điển hình của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước phù hợp, thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.
          - Tổ chức thi sáng tác, thi viết, thi tìm hiểu; tổ chức triển lãm, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu, tiểu phẩm, kịch… về tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 6. Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo đánh giá và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để duy trì kết quả đạt được của Đề án theo định kỳ hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn
 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát theo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất đối với các hoạt động Đề án và các tiểu Đề án để đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện.
          Định kỳ 6 tháng, năm, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án). Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo yêu cầu.
          Các sở, ban, ngành tổ chức sơ kết đánh giá Tiểu Đề án được phân công phụ trách; Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện đề án giai đoạn 1 vào năm 2013, tổng kết hoạt động Đề án vào năm 2015.
 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 1. Kinh phí thực hiện (dự kiến)
          1.1 Cấp tỉnh
          - Tổng kinh phí dự toán cả giai đoạn: 3.595.000.000đ.
 - Hằng năm các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thông qua Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án) để tổng hợp chung và gửi đến Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 1.2. Cấp huyện, thành phố: giao cơ quan đầu mối lập dự toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND huyện, thành phố trình HĐND huyện xem xét, quyết định.
 2. Sử dụng kinh phí:
  - Kinh phí thực hiện ở cấp nào được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước ở cấp đó và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).
- Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo Thông tư số 73/2010/TTLT-BTP, ngày 14/5/2010 về Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 - Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động hàng năm và công tác thực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
 - Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn xây dựng kế hoạch và thực hiện Tiểu Đề án 1;
 - Chủ trì phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của tỉnh, huyện và cơ sở;
 - Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, các tiểu Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo định kỳ hằng năm.
 3.  Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án.
 - Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện Tiểu Đề án 2.
          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và tiêu chí người phụ nữ Việt Nam cho giáo viên, cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục và học sinh, sinh viên trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung cấp, cao đẳng trong tỉnh.
 4.  Sở Thông tin và Truyền thông
 - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.
 - Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện Tiểu Đề án 3.
            - Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các tiêu chí người phụ nữ Việt Nam trên báo chí, phát thanh truyền hình; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, dựng phim tài liệu về nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền các nội dung đề án.
 5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.
 - Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện Tiểu Đề án 4.
          - Chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa về nếp sống văn hoá, gia đình văn hóa; tổ chức huy động lực lượng văn nghệ sỹ tham gia các cuộc thi sáng tác, biểu diễn, trưng bày nghệ thuật về tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đưa tiêu chí người phụ nữ Việt Nam vào tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tích cực quảng bá giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thông qua các hoạt động văn hoá thể thao và du lịch.
          6. Sở Tài chính
- Cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định;
- Chủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh bố trí kinh phí hoạt động thực hiện Đề án ở cấp tỉnh;
- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Đề án trong phạm vị toàn tỉnh.
          7. Tình Đoàn Lạng Sơn
          - Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho nữ thanh niên (đặc biệt giáo dục về lý tưởng, về đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên).
     - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục tiêu chí người phụ nữ Việt Nam trong nữ thanh niên ngoài hệ thống trường học trong toàn tỉnh.
     8. Liên đoàn Lao động tỉnh:
     - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.
     - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục tiêu chí người phụ nữ Việt Nam trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và nữ công nhân lao động trong tỉnh.
 9. Các sở, ban, ngành liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tham gia thực hiện Đề án.
  10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia vào các hoạt động Đề án.
 11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Giao cho Hội LHPN các huyện, thành phố chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể tham mưu giúp UBND các huyện thành phố tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn.Hàng năm tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện Đề án về Hội LHPN tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án).
 Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.
 
                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
                                                
 
 

                                                                                                Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn