Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011 - 2012”

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH LẠNG SƠN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                        
 Số: 56/KH-UBND                       Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6  năm 2011
    
                                                          KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người
lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011 - 2012”
_______________________________
         
Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2008 đến 2012. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011 đến 2012 ’’ như sau:
          I - MỤC TIÊU, YÊU CẦU.
          1. Mục tiêu.
          1.1. Mục tiêu chung:
          Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
          1.2. Mục tiêu cụ thể:
          Đến hết năm 2012 phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể sau:
Phấn đấu 95% người sử dụng lao động trở lên tại các thành phần kinh tế, doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; có trên 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã . . . và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân của người lao động với nhiều hình thức.
100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân của người lao động như Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, Luật lao động của nước sở tại.
          2. Yêu cầu:
          - Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật phải đảm bảo tính truyền thông cho các đối tượng người sử dụng lao động và người lao động, chú trọng phổ biến các quy định Pháp luật cụ thể gắn với hoạt động và quyền lợi của người lao động.
          - Phát huy có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khai thác tốt tủ sách pháp luật.
          - Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến huyện, xã và các đơn vị doanh nghiệp trong quá trình tổ chức công tác tuyên truyenf phổ biến giáo dục pháp luật.
          - Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
          II - NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN.
1. Tài liệu nguồn để tuyên truyền do các cơ quan Trung ương cung cấp để triển khai tuyên truyền cho từng tiểu Đề án. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì các tiểu Đề án căn cứ tài liệu nguồn chủ động sắp xếp tài liệu, biên soạn bổ sung để hình thành nguồn tài liệu tập huấn cũng như tuyên truyền cho các đối tượng.
2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
          3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (báo cáo viên); Thành viên của hội đồng hoà giải cơ sở; Chuyên viên tư vấn pháp luật lao động các trung tâm giới thiệu việc làm; Cán bộ làm công tác lao động - việc làm các huyện, thành phố, hoà giải viên lao động cấp huyện.
4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại doanh nghiệp; Hướng dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp về pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Định kỳ đưa các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật lao động và pháp luật có liên quan đến người lao động và hoạt động của doanh nghiệp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh.
          6. Phát huy năng lực hoạt động của Hội đồng tư vấn ba bên đã được thành lập; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải cơ sở…
         
III - NHIỆM VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ.
1. Tiểu Đề án 1: “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ”:
1.1. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ”.
1.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến:
- Đội ngũ nòng cốt: Báo cáo viên, tuyên truyền viên, Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ, cộng tác viên tại các Sở, ban, ngành các cấp huyện, thành phố.
- Người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp Nhà nước.
- Người lao động trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
1.3. Giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.
2. Tiểu Đề án 3  “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ”:
2.1. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến:
- Cán bộ công đoàn cấp tỉnh, huyện, ngành.
- Cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp.
- Người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2.3. Giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
3. Tiểu Đề án 4 “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”:
3.1. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến:
- Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
* Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.
4- Tiểu Đề án 5“Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan có người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp”:
4.1. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan có người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.
4.2. Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến:
 Ban quản trị và Xã viên HTX.
4.3. Giao cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.
IV - KINH PHÍ THỰC HIỆN.
1. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án: 1.6 tỷ đồng, trong đó:
- Năm 2011: 800 triệu đồng
- Năm 2012: 800 triệu đồng
2. Nội dung tài liệu tuyên truyền:
           Nội dung tài liệu tuyên truyền: Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm nhiệm, hướng dẫn chỉ đạo cụ thể, gồm những tài liệu cơ bản sau:
- Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.
- Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.
- Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.
- Các tài liệu khác liên quan đến người lao động…
3 Tiến độ thực hiện Đề án:(theo kế hoạch chi tiết của từng tiểu Đề án riêng do các đơn vị đảm nhận tuyên truyền xây dựng cụ thể).
4. Hình thức tổ chức tuyên truyền:
- Hình thức trực tiếp: Tổ chức mở các lớp tập huấn, phổ biến tuyên truyền.
- Hình Thức gián tiếp: Các hoạt động truyền thông, phát hành tờ rơi, tờ gấp đến tay người lao động và người sử dụng lao động, các phương tiện thông tin đại chúng...
- Các cơ quan được giao chủ trì tiểu Đề án chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trên cơ sở phân loại doanh nghiệp về tính chất công việc, số lượng lao động, địa bàn hoạt động để lựa chọn hình thức, thời gian tuyên truyền thích hợp.
5. Hình thức cấp và sử dụng kinh phí:
- Về cấp kinh phí: Các đơn vị được giao nhiệm vị tuyên truyền xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định giao cho đơn vị chủ trì các Tiểu Đề án thực hiện.
- Sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí: Các đơn vị chủ trì các tiểu Đề án sau khi được phê duyệt trực tiếp sử dụng kinh phí đúng theo quy định và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính.
V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện tiểu Đề án 4.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động của Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011 đến 2012” báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitheo quy định.
2. Sở Tài chính:
- Thẩm định các nội dung hoạt động và dự toán kinh phí các tiểu Đề án báo cáo UBND tỉnh quyết định, cân đối cấp kinh phí cho các đơn vị chủ trì các tiểu Đề án để triển khai thực hiện.
- Hướng dẫn việc các đơn vị thụ hưởng cấp phát, chi trả, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
3. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện tiểu Đề án 1 và tiểu Đề án 3.
- Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp theo yêu cầu.
4. Liên minh Hợp tác xã:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện tiểu Đề án 5.
- Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp theo yêu cầu.
 
5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
          - Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì thực hiện tiểu Đề án tổ chức tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện kế hoạch của Đề án.
6. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
- Cần xác định việc tổ chức quán triệt học tập những nội dung cơ bản về Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, các quy địnhpháp luật khác có liên quan, các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.
- Phối hợp với các cơ quan chủ trì các Tiểu đề án tổ chức các lớp tuyên truyền cho người lao động tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động được tham gia; phối hợp phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền đến tay người lao động.
VI. THÔNG TIN BÁO CÁO.
Định kỳ 6 tháng, 1 năm các cơ quan được giao chủ trì các Tiểu đề án báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
Trên cơ sở Kế hoạch chung này đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện./.
 

 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn