Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, qui hoạch, kế hoạch của tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

________________________________________

    Số:  48  /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày   30   tháng 5 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch

của tỉnh Lạng Sơn năm 2008

__________________

 

Thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong năm 2008 như sau:

I. Đối tượng và phạm vi kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

II. Mục đích kiểm tra

- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch.

- Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch.

- Phát hiện điểm bất hợp lý, sai trái trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch.

III. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

1) Tình hình thực hiện các cơ chế chính sách

1.1- Tình hình thực hiện “Cơ chế 1 cửa” và “Một cửa liên thông” tại các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý II/2008.

1.2- Chính sách đẩy mạnh làm đường giao thông từ xã xuống thôn, đường liên thôn.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý II/2008.

1.3- Tình hình thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý III/2008.

1.4- Tình hình thực hiện Quyết định 120/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý II/2008.

2) Tình hình thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.

2.1- Tình hình thực hiện Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý III/2008.

2.2- Tình hình thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý IV/2008.

3) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

3.1- Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2008 tại các huyện, thành phố và một số Sở, ngành.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý I/2008.

3.2- Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2008 tại các huyện, thành phố và một số Sở, ngành. 

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý II/2008.

3.3- Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2008 và mục tiêu kế hoạch năm 2009 của các huyện, thành phố và Sở, Ban, ngành.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý IV/2008.

3.4- Tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2008.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ tháng 2 đến hết tháng 11/2008.

IV. Cách thức và nội dung kiểm tra             

1- Kiểm tra trực tiếp tại 4 huyện, thành phố: Hữu Lũng, Đình Lập, Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn và 5 sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh.

2- Kiểm tra thông qua báo cáo (các đơn vị tự kiểm tra): đối với các huyện và các ngành còn lại.

V. Tổ chức thực hiện

1- Thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, một số thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.  Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (dự thảo quyết định hoàn thành trong đầu tháng 6 năm 2008).

2- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra cụ thể, thông báo đến các đơn vị được kiểm tra và tự kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch này.

3- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị báo cáo kiểm tra theo hướng dẫn đối với các đối tượng kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4- Thời gian kiểm tra  bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2008.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch năm 2008 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (B/c);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c);

- TT Tỉnh uỷ (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- CPVP, các CV;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Thành

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn