Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2011 (454/UBND-NC).

 

                                Kính gửi:

                                                - Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

                                                - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

          Thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ. Để thống nhất việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2011 thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, phù hợp với tình hình của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2011 như sau:

        1. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển: Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, công dân không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có cam kết sau khi trúng tuyển phải công tác tối thiểu 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.

        2. Việc tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển do Hội đồng tuyển dụng quyết định:

         2.1. Đối với hình thức xét tuyển:

Điểm tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/3/2008 của Bộ Nội vụ sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ.

Việc xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển theo thứ tự tuyển từ người có trình độ cao đến người có trình độ thấp, cụ thể: Tuyển dụng hết người có trình độ đào tạo cao hơn mới tuyển đến người có trình độ đào tạo thấp hơn.

         2.2. Đối với hình thức thi tuyển: Căn cứ điểm thi tuyển, người trúng tuyển là người có điểm thi tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển.

         2.3. Các chính sách ưu tiên trong xét tuyển và thi tuyển thực hiện theo quy định hiện hành.

         3. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyển dụng đúng chuyên ngành, đủ chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, không thực hiện tiếp nhận viên chức khi đã có quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi tuyển dụng nếu chưa tuyển được đủ chỉ tiêu mới tiến hành quy trình tiếp nhận viên chức từ các cơ quan khác.

         4. Giao cho Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn