Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về số lượng và cơ cấu thành viên UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (396/UBND-NC).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

           Để kịp thời thực hiện việc bầu thành viên Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các phương án nhân sự, ấn định số lượng, cơ cấu thành viên UBND cấp xã, căn cứ những văn bản liên quan gồm:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ Quy định số lư­ợng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh;

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Văn bản số 579/CTK-TH ngày 22/12/2010 của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn dự ước dân số trung bình chia theo giới tính và đơn vị hành chính năm 2010. 

          2. Về số lượng và cơ cấu thành viên UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh:

          2.1. Đối với phường, thị trấn:

          UBND phường, thị trấn có 5 thành viên, gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 2 Ủy viên. Việc phân công phụ trách về các lĩnh vực đối với các thành viên thực hiện như sau:

            a) Chủ tịch phụ trách chung, khối nội chính, quản lý công tác quy hoạch đô thị.

            b) Các Phó Chủ tịch UBND:

            - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học - công nghệ, nhà đất và tài nguyên - môi trường.

            - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

            c) Các Ủy viên UBND:

            - Một Ủy viên phụ trách công an.

            - Một Ủy viên phụ trách quân sự.

          2.2. Đối với xã loại 1 và xã có số dân từ 5.000 người trở lên:

          Về dân số của xã thực hiện theo văn bản số 579/CTK-TH ngày 22/12/2010 của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

          UBND xã loại 1 và xã có số dân từ 5.000 người trở lên có 5 thành viên, gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 2 Ủy viên. Việc phân công phụ trách về các lĩnh vực đối với các thành viên thực hiện như sau:

            a) Chủ tịch phụ trách chung, khối nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã.

            b) Các Phó Chủ tịch UBND:

            - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất và tài nguyên - môi trường.

            - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

            c) Các Ủy viên UBND:

            - Một Ủy viên phụ trách công an.

            - Một Ủy viên phụ trách quân sự.

2.3. Đối với các xã còn lại:

          UBND các xã còn lại có 3 thành viên, gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên.

Căn cứ vào những lĩnh vực công việc được quy định như đối với xã loại 1 và xã có số dân từ 5.000 người trở lên, Chủ tịch UBND xã phân công các thành viên khác phụ trách các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình của xã.

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện đúng quy định về số lượng và cơ cấu thành viên UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn