Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2011

      UBND TỈNH LẠNG SƠN
  BTC CÁC CUỘC THI SÁNG TẠO
KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 


Số: 45/KH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


           
Lạng Sơn, ngày  01 tháng  6 năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Lạng Sơn năm 2011
 
 Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Công văn số 69/LHH ngày 21/02/2011 của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011;
Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015,
          Ban tổ chức Các cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức) xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2011 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
          Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2011 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm:
          - Khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo;
          - Tôn vinh các tập thể, cá nhân có giải pháp/công trình mang tính sáng tạo, hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất và đem lại hiệu quả cao;
- Xét tuyển những giải pháp/công trình xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011;
- Kế thừa và phát triển những thành quả đạt được của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2010.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi được tổ chức có đầy đủ các lứa tuổi theo quy định tham gia;
- Công tác bình chọn, đánh giá, trao giải thưởng công khai, dân chủ, chính xác đúng Thể lệ của Cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.
 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.
1. Đối tượng dự thi.
Đối tượng dự thi là tất cả thanh, thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (có ngày sinh từ 15/7/1992 đến 15/7/2005), đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Lạng Sơn đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc thi.
Khuyến khích các đối tượng dự thi ít tuổi, sống ở vùng cao, biên giới tham gia cuộc thi.
2. Nội dung, hình thức dự thi.
2.1. Nội dung dự thi là các công trình/giải pháp thuộc các lĩnh vực sau:
- Đồ dùng dành cho học tập;
- Phần mềm tin học;
- Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;
- Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
2.2. Các thí sinh tham dự cuộc thi có thể trình bày giải pháp/công trình tham dự cuộc thi trên khổ giấy A4 hoặc làm mô hình có kèm bản thuyết minh chi tiết (viết tay hoặc đánh máy).
          3. Cơ quan tổ chức.
3.1. Sở Khoa học và Công nghệ;
3.2. Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh;
3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo;
3.4. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
3.5. Sở Y tế;
3.6. Liên đoàn Lao động tỉnh;
3.7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
3.8. Sở Công thương;
3.9. Sở Thông tin và Truyền thông.
          Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực.
          4. Cơ cấu giải thưởng
          - 01 giải nhất;                 
          - 02 giải nhì;                   
          - 03 giải ba;                            
                   - 04 giải khuyến khích.     
          Ngoài ra, căn cứ vào tính chất Cuộc thi Ban Tổ chức có thể ra Quyết định khen thưởng các thí sinh là trường hợp đặc biệt và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi.
III. THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

STT
Thời gian
Nội dung công việc
Phân công trách nhiệm
Ghi chú
01
1/5/2011 - 25/5/2011
- Xây dựng Kế hoạch
- Ban hành Thể lệ
Ban tổ chức
 
02
25/5/2011  - 15/6/2011
Tuyên truyền, phát động Cuộc thi
- Các cơ quan tham gia tổ chức Cuộc thi chủ động triển khai thực hiện.
- Các cơ quan phát động tổ chức Cuộc thi trong ngành, sơ tuyển và gửi bài dự thi về Cuộc thi cấp tỉnh.
 
03
15/6/2011 -
30/6/2011
- Tiếp nhận các hồ sơ dự thi cấp tỉnh.
- Kiểm tra, phân loại các giải pháp/công trình dự thi.
- Hướng dẫn các thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ và các giải pháp/công trình tham dự Cuộc thi (nếu có).
- Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ban thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi.
 
04
30/6/2011
-
10/7/2011
- Thành lập Ban giám khảo.
- Tổ chức đánh giá và chấm điểm cho các giải pháp/công trình.
- Ban tổ chức.
- Hội đồng giám khảo.
 
05
10/7/2011
-
12/7/2011
- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi.
- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải.
- Ban tổ chức.
- Cơ quan thường trực.
 
06
10/7/2011
-
15/7/2011
- Hướng dẫn thí sinh hoàn thiện giải pháp/công trình và hồ sơ dự thi (nếu có).
- Chọn và gửi hồ sơ các giải pháp/công trình xuất sắc của Cuộc thi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011.
- Ban tổ chức.
- Cơ quan thường trực.
 

           
          IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi được lấy từ các nguồn:
- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2011.
- Kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân (nếu có).
2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi do cơ quan Thường trực quản lý và được sử dụng cho các nội dung sau:
- Chi phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có giải pháp/công trình dự thi đạt giải tại Cuộc thi.
- Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Cuộc thi.
- Chi cho công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Cuộc thi theo quy định hiện hành của Nhà nước.
          3. Các khoản chi được áp dụng theo các văn bản:
- Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài Chính về việc "Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật".
- Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định một số mức chi công tác phí và tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.                                                    
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp, thực hiện của các đơn vị trong Ban tổ chức Cuộc thi. Thường xuyên tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả triển khai cho Ban tổ chức Cuộc thi để kịp thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.
 

 
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lý Vinh Quang
 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn