Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ thành lập BCĐ thực hiện ĐA “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, h
UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LẠNG SƠN

 

   Số: 847/QĐ-UBND


                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Lạng Sơn, ngày 30 tháng  5 năm 2011

 

                                                         QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện  Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, 

đạo đức phụ  nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa,  hiện đại  hoá đất  nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (giai đoạn 2010 - 2015)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

         

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước (Giai đoạn 2010-2015);

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (Giai đoạn 2010-2015);

Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT, ngày 12/4/2010 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghịêp hoá, hiện đại hoá đất nước; Hướng dẫn số 19/HD-ĐCT ngày 08/7/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015);

          Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 85/TT-PN ngày 20 tháng 5 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" theo Quyết định phê duyệt của Thủ tưởng Chính phủ (Gọi tắt là Ban chỉ đạo Đề án 343 và 704) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau:

          1. Trưởng ban: Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

          2. Phó Trưởng ban: Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;

          3. Ông Phùng Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên;

          4. Bà Ngô Thị Phay, Phó Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên;

          5. Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên;

          6. Bà Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Uỷ viên;

          7. Ông Vi Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

          8. Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên;

          9. Ông Nông Quốc Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Uỷ viên;

          10. Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Uỷ viên;

          11. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Uỷ viên;

          Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704:

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước (Giai đoạn 2010 -2015) và Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (Giai đoạn 2010-2015) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

 2. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế, chính sách và giải pháp để thực hiện các Đề án;

          3. Chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị với UBMTTQ, các đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp phụ nữ và nhân dân về thực hiện các Đề án.

          4. Hướng dẫn triển khai nội dung các Đề án và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Đề án.

          5. Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 thành lập Tổ chuyên viên giúp việc, do Trưởng ban Quyết định.

          6. Tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704:

          1. Hội LHPN tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo;

          2. Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 làm việc theo chế độ kiêm nghiệm; kinh phí hoạt động theo chế độ qui định;

          3. Các văn bản do Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; văn bản do Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Hội LHPN tỉnh để điều hành, giao dịch các hoạt động trong phạm vị thuộc các Đề án;

          4. Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động để thống nhất trong tổ chức thực hiện các Đề án.

 

 

          Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                      CHỦ TỊCH


                                                                                    Vy Văn Thành

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn