Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ v/v công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2011 để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 841/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 5  năm 2011

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2011

để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải quyết định về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 618 /TTr-SGTVT ngày 18/5/2011 về việc đề nghị ban hành Quyết định về xếp loại đường bộ địa phương năm 2011 để xác định giá cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2011 để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định (có bảng phụ lục xếp loại đường bộ chi tiết kèm theo).

Một số đường nhỏ khác chưa xếp loại, khi tính cước được tính là đường loại 6. 

Điều 2. Xếp loại đường bộ tại Điều 1 là căn cứ để xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời là cơ sở để tham khảo trong quá trình thương thảo tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa các thành phần kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011 và thay thế cho Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.                   

        

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn