Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2011

   UBND TỈNH LẠNG SƠN
BCĐ CHỈ THỊ 26-TTG TỈNH
 
Số: 41/KH-BCĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


           Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2011
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
 
 


Căn cứ Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, ngày 09/10/2011 và Công văn số 1502-TTg-V.II, ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Hội Nông dân các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;
Căn cứ Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Ban chỉ đạo 26 của tỉnh xây dựng Kế hoạch năm 2011 để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để các cấp chính quyền, các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Yêu cầu.
Mọi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phải được quan tâm hoà giải, xem xét giải quyết ngay tại cơ sở, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, không đúng quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Ban chỉ đạo 26 của tỉnh.
a) Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
b) Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước; Bộ luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Bộ Luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Trợ giúp pháp lý, pháp lệnh hoà giải...
c) Cử cán bộ Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy chế phối hợp.
d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, nhất là cán bộ Hội ở cơ sở (có Kế hoạch riêng).
đ) Xây dựng Câu lạc bộ nông dân với pháp luật; giao Hội Nông dân tỉnh, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chọn 04 xã làm điểm để thực hiện xây dựng Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
2. Cấp huyện, thành phố.
a) Ban Chỉ đạo 26 cấp huyện, thành phố tham mưu cho cấp uỷ, UBND huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo ở cấp mình, đồng thời chỉ đạo cấp cơ sở kiện toàn Ban tổ chức thực hiện.
b) Xây dựng Kế hoạch năm 2011 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn mình quản lý.
c) Chỉ đạo Hội Nông dân phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác hoà giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đến các chi, tổ hội cử cán bộ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân, đối tượng chính sách xã hội.
d) Xây dựng Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, mỗi huyện, thành phố chọn một xã xây dựng Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
3. Cấp xã, phường, thị trấn.
- Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện, thành phố; Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn tham mưu cho Đảng uỷ, UBND kiện toàn Ban tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg tại cơ sở mình.
- Ban Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26 cấp xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg đến các thôn, bản, khối phố.
- Tổ chức các cuộc nghiên cứu, học tập quán triệt Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, Công văn số 1502/TTg-V.II của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ thôn, bản, khối phố kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.
1. Ở tỉnh.
a) Hội Nông dân tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 26 của tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thông tin báo cáo Ban chỉ đạo, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch Ban chỉ đạo 26 của tỉnh.
b) Các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg trên địa bàn Lạng Sơn. Phối hợp với Hội Nông dân các cấp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện của nông dân cho cán bộ Hội.
c) Phối hợp với các cơ quan Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
d) Tổ chức các thành viên Ban chỉ đạo 26 của tỉnh và một số Chủ tịch Hội Nông dân các huyện thăm quan học tập ngoài tỉnh về mô hình thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg.
đ) Về kinh phí: Từ nguồn ngân sách địa phương cấp năm 2011 để thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, giao Hội Nông dân tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
2. Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết (kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện, xã...) thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg. Mỗi đơn vị, cơ sở xây dựng một Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO.
Ban chỉ đạo 26 ở các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo hàng quý bằng văn bản về Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố (qua Hội Nông dân) vào ngày 15 của tháng cuối quý.
Hàng quý Ban chỉ đạo 26 của các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo 26 của tỉnh qua (Hội Nông dân tỉnh) vào ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.
 
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 26
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lý Vinh Quang

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn