Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011 (350/CV-BVSTBCPN).

                         Kính gửi:

                                        - Ban VSTBCPN các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;

                                        - Ban VSTBCPN các huyện, thành phố.

 

            Thực hiện Công văn số 12/UBQG-VP ngày 17/3/2011 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011; Chương trình công tác VSTBCPN tỉnh Lạng Sơn năm 2011, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn một số hoạt động trọng tâm công tác VSTBCPN năm 2011, cụ thể như sau:

            1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động hằng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 664/LĐTBXH-BĐG ngày 11/3/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, các thành viên trong Ban VSTBCPN tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách của ngành, địa phương.

2. Đối với các huyện, thành phố, các sở, ban ngành chưa kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đề nghị tiến hành kiện toàn Ban VSTBCPN trong Quý II/2011.

            3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiêu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh số 24-CTr/TƯ ngày 26/5/2008 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Chương trình và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo chung của tỉnh.

            4. Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và các quy định pháp luật, tổ chức hoạt động điểm các mô hình sinh hoạt CLB lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, vận động xã hội thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và người dân. Từ đó, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong dịp bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; tuyên truyền sâu rộng Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 tới các tầng lớp nhân dân.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban VSTBCPN các cấp thông qua công tác tập huấn tại tỉnh, huyện. Quan tâm bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, VSTBCPN, hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác để bảo đảm cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

7. Tăng  cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Kết quả kiểm tra cần được phản ánh cụ thể trong báo cáo thực hiện bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới định kỳ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định trước ngày 10/6 đối với báo cáo sơ kết 6 tháng và trước ngày 10/12 đối với báo cáo tổng kết năm 2011 về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các đơn vị cần trao đổi thông tin đề nghị liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh), số điện thoại 025.3500.123./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn