Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 


Số: 37/KH-UBND
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Lạng Sơn, ngày   12    tháng 5  năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015"
 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” (gọi tắt là Đề án); Công văn số 801/BTP-PBGDPL ngày 28/02/2011 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015”, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
1.1. Nhằm kịp thời phổ biến, giáo dục các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến thanh thiếu niên trong tỉnh. Qua đó làm chuyển biến về nhận thức, hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần làm lành mạnh hoá xã hội;
1.2. Trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL; không ngừng tăng cường, củng cố việc hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong thanh thiếu niên.
2. Yêu cầu:
          2.1. Công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
2.2. Trong triển khai công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong PBGDPL cho thanh thiếu niên, nhất là vai trò của tổ chức Đoàn, Hội; có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Đề án với các chương trình, đề án PBGDPL khác đang được triển khai tránh chồng chéo, hình thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
1.1. Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên; đồng thời xác định nội dung pháp luật, hình thức PBGDPL phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thanh thiếu niên.
1.2. Xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực như: hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức, biện pháp phù hợp. Nâng cao tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.
1.3. Phối hợp lồng ghép với các chương trình PBGDPL cho các đối tượng khác và chương trình, đề án về công tác thanh thiếu niên.
1.4. Đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên sau khi thực hiện hoạt động PBGDPL để tiếp tục có giải pháp, biện pháp trong thời gian tới.
2. Các giải pháp thực hiện
2.1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành về PBGDPL cho thanh thiếu niên
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2011- 2015; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2011; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án; xây dựng văn bản phối hợp PBGDPL cho thanh thiếu niên.
Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh và Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai hoạt động PBGDPL.
2.2. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên
UBND các cấp cần quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL các cấp. Chỉ đạo Hội đồng tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên.
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn ở cơ sở nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.
Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác PBGDPL, đưa giáo dục pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp Đoàn, Hội, cụ thể hóa trong các phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.
2.3. Tổ chức điều tra, khảo sát công tác PBGDPL nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng nội dung và biện pháp tổ chức PBGDPL
Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên thuộc đối tượng Đề án; thành lập, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL, từ đó, xây dựng các biện pháp và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên đạt hiệu quả.
Sở Tư pháp tổ chức điều tra, khảo sát về công tác PBGDPL, đánh giá thực trạng PBGDPL cho thanh thiếu niên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Đề nghị Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức rà soát cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL để tạo cơ sở triển khai các hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ này.
2.4. Tổ chức PBGDPL nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên theo từng nhóm đối tượng
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên theo các nhóm đối tượng. Nội dung hoạt động PBGDPL phải phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng và chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; gắn với công việc, học tập, đặc điểm lứa tuổi và nhu cầu phù hợp để lựa chọn lĩnh vực pháp luật cần tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên.
Đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và nghiệp vụ, biên soạn tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, thông qua Câu lạc bộ pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động; biên soạn các tài liệu pháp luật phổ thông ngắn gọn, dễ hiểu, phát động phong trào đọc sách pháp luật trong thanh thiếu niên; gắn với quyền, nghĩa vụ, học tập, công việc và địa bàn cư trú; xây dựng Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật thanh niên; các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng dành cho thanh thiếu niên; tổ chức các cuộc thi thanh niên với pháp luật; ký cam kết không vi phạm pháp luật.
2.5. Xây dựng tài liệu pháp luật phù hợp, đa dạng hoá các hình thức tài liệu để thanh thiếu niên học tập và vận dụng
Xây dựng các tài liệu pháp luật phù hợp, chú trọng và đa dạng hóa hình thức tài liệu để thanh thiếu niên tìm hiểu, học tập và vận dụng vào đời sống; tổ chức triển khai tài liệu nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PBGDPL nâng cao kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật ở các trường học và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL; cung cấp tài liệu pháp luật phổ thông cấp cho Tủ sách sách pháp luật, các Câu lạc bộ pháp luật của thanh thiếu niên.
Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu pháp luật với hình thức phù hợp, nội dung dễ hiểu, gần gũi với việc học tập, công việc của từng nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.
2.6. Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác PBGDPL trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL
Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho giáo viên dạy các môn có liên quan đến pháp luật, cho báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn và cán bộ Đoàn thanh niên tham gia công tác PBGDPL ở cơ sở.
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy các môn có liên quan đến pháp luật và cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL thuộc thẩm quyền quản lý.
2.7. Bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên
Các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên. Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước  cho công tác này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Giao Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án.
1.2. Sở Tư pháp có trách nhiệmgiúp UBND tỉnh và Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.
1.3. Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện lồng ghép PBGDPL cho thanh thiếu niên trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
1.4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nội dung Đề án và nhiệm vụ PBGDPL cho thanh thiếu niên trong các Trường phổ thông và cơ sở giáo dục đào tạo khác.
1.5. Sở Tài chính đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp bố trí kinh phí thực hiện Đề án ở cấp tỉnh. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Đề án trong toàn tỉnh.
1.6. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức PBGDPL cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong trại tạm giam và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của ngành.
1.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên trong các Trường dạy nghề, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài.
1.8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thích hợp chuyên trang, chuyên mục PBGDPL cho thanh thiếu niên.
1.9. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện lồng ghép PBGDPL cho thanh thiếu niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quản lý nhà nước đối với các hoạt động vui chơi giải trí, tạo môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên.
1.10. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động truyền thông của mình.
1.11. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối phợp với cơ quan được phân công thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên.
1.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên trong cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật.
1.13. Đề nghị Tỉnh đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội tham gia công tác PBGDPL;
Chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, phong trào, chương trình, kế hoạch hành động của Đoàn, Hội; phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên.
1.14. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao hàng năm đưa ra chỉ tiêu số vụ việc xét xử lưu động, chỉ đạo thực hiện xét xử lưu động các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên.
1.15. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn
Cụ thể hoá các nội dung của kế hoạch này thành kế hoạch của đơn vị mình và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung, biện pháp PBGDPL cho thanh thiếu niên; bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia PBGDPL cho thanh thiếu niên.
Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các hoạt động phối hợp PBGDPL cho thanh thiếu niên;
Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt việc PBGDPL cho thanh thiếu niên.
2. Tiến độ thực hiện
Việc thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ Quý II năm 2011 và kết thúc vào cuối năm 2015, được chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:
Giai đoạn I (từ quý II  năm 2011 đến hết năm 2012)
- Xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác PBGDPL trong tổ chức đoàn; tổ chức một số hoạt động điểm để tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ cán bộ Đoàn và thanh thiếu niên.
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu niên;
- Biên soạn các tài liệu pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.
- Kiểm tra việc thực hiện Đề án, tổ chức sơ kết thực hiện Đề án giai đoạn I; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn II.
Giai đoạn II ( từ năm  2013 đến hết năm 2015)
- Tiếp tục triển khai các hoạt động PBGDPL đối với các nhóm thanh thiếu niên.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới; tổ chức các phong trào, chương trình tuyên truyền đối với từng nhóm thanh thiếu niên; tiến hành nhân rộng các mô hình tuyên truyền có hiệu quả.
- Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Đề án ở cấp nào được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước ở cấp đó và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).
Ở cấp tỉnh, hàng năm các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên lập dự toán kinh phí gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung và gửi đến Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.
Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ 6 tháng, năm, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.
 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.
                                                                              

 
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn