Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG PHCTPBGDPL
 


Số:   36/KH-HĐPH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Lạng Sơn , ngày    12     tháng 5  năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị,
tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/9/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHCTPBGDPL) của Chính phủ về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đưa hoạt động PBGDPL trở thành một hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ; xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.
2. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội. Tăng cường pháp chế ở cơ sở, thực hiện phương châm "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".
3. Trong quá trình triển khai thực hiện phải căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn để xác định quy mô, hình thức tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" sao cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”
1. Chủ thể, quy mô và đối tượng:
1.1. Chủ thể tổ chức thực hiện:
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc ở tỉnh;
- Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện;
- Hội đồng PHCTPBGDPL các xã, phường, thị trấn;
- Các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1.2. Quy mô thực hiện:
Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL và tình hình, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, các chủ thể xác định quy mô tổ chức “Ngày pháp luật” phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí. Trong điều kiện hiện tại, nên tổ chức theo quy mô nhỏ với hình thức rút gọn là phù hợp, có tính khả thi, dễ thực hiện.
1.3. Đối tượng tham gia:
“Ngày pháp luật” được tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người sử dụng lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể và tất cả các tầng lớp nhân dân. Trước mắt tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang.
2. Hình thức triển khai:
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một trong số các hình thức sau:
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung có mời báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật;
2.2. Đối với các đơn vị không có điều kiện tổ chức tập trung thì có thể sưu tầm các loại tài liệu pháp luật như: đề cương giới thiệu, văn bản pháp luật; sách, báo, tờ gấp pháp luật… phát cho cán bộ, công chức để tự nghiên cứu;
2.3. Tổ chức toạ đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật.
2.4. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có các hình thức sáng tạo khác làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
3. Nội dung sinh hoạt:
Trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm của Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh, thủ trưởng cơ quan thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn lựa chọn nội dung sinh hoạt, trong đó chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị mình; các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; các văn bản pháp luật về kỷ luật lao động, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức...      
4. Thời gian thực hiện:
Định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần, các cơ quan, đơn vị phải dành ít nhất 1/2 ngày để tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
“Ngày pháp luật” được tổ chức vào tuần làm việc đầu tiên của tháng, thời gian cụ thể do cơ quan, đơn vị tự bố trí sắp xếp.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện “Ngày pháp luật” được trích từ nguồn kinh phí PBGDPL được cấp hằng năm cho các cơ quan, đơn vị kết hợp với kinh phí hoạt động chuyên môn của các đơn vị hoặc từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nội dung chi được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong cơ quan, đơn vị mình, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện “Ngày pháp luật” đối với các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo kết quả với Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh.
2. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh
Căn cứ vào Kế hoạch này các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong đơn vị, ngành mình. Phân công tổ chức, cử cán bộ tham mưu thực hiện “Ngày pháp luật” trong cơ quan, đơn vị mình;
Củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị;
Định kỳ tổ chức sinh hoạt, có các hình thức biện pháp đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ, nghiêm túc các kỳ sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Mở sổ theo dõi diễn biến các kỳ sinh hoạt phục vụ cho công tác kiểm tra;
Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị về Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh thông qua Sở Tư pháp.
3. Sở Tư pháp
          Giúp Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh tổ chức Lễ phát động “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh (trong tháng 6 năm 2011);
Biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật như: đề cương, sách hỏi-đáp pháp luật, đĩa CD, tờ gấp…; cử báo cáo viên pháp luật giới thiệu các văn bản pháp luật theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị;
Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện; đưa nội dung tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” thành một tiêu chí để xét thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL;
Định kỳ 6 tháng, hàng năm giúp Hội đồng PBCTBPGDPL tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tích cựctuyên truyền về “Ngày pháp luật” thông qua các chuyên trang, chuyên mục.
5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch chỉ đạotuyên truyền sâu rộng về “Ngày pháp luật” thông qua các hình thức cổ động trực quan đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong các cơ quan đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong tổ chức mình; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.
8. Hội đồng PHCTPBGDPL các huyện, thành phố
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn;
Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và Hội đồng PHCTPBGDPL cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý;
Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã;
          Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương về Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh thông qua Sở Tư pháp.
 
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh thông qua Sở Tư pháp./.
                                                 TM. HỘI ĐỒNG
                                                         CHỦ TỊCH
 
 
                                                        PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                          Tô Hùng Khoa

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn