Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ (280/UBND-NC)

Kính gửi:

      - Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Ngày 27/10/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, như: Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức chưa thường xuyên; chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; chưa tổ chức đánh giá công tác chuyển đổi vị trí công tác; chậm báo cáo kết quả thực hiện hoặc không báo cáo kết quả thực hiện Nghị định...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ- CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

 Căn cứ các nội dung quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt để thảo luận, thống nhất danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan, đơn vị mình.

 Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (theo điều 8, Nghị định số số 158/2007/NĐ-CP và Quy định của các Bộ, ngành Trung ương). Công khai quy định cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được biết và gửi  về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2011.

 Trên cơ sở văn bản quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề thuộc phạm vị quản lý của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác. Trong kế hoạch phải xác định cụ thể đối tượng, độ tuổi, trình độ, chức danh, vị trí công tác, cơ quan, đơn vị đang công tác và cơ quan, đơn vị chuyển đổi đến, thời gian thực hiện việc chuyển đổi. Công khai kế hoạch để tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được biết và gửi về Sở Nội vụ để theo dõi.

Thời gian hoàn thành trong tháng 12 hàng năm đối với kế hoạch năm sau. Riêng năm 2011, việc xây dựng kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 6.

Quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo kế hoạch đã xây dựng; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bàn giao công việc trước khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác.

Hàng năm tiến hành rà soát vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh với Bộ Nội vụ theo quy định.

 Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch trong hệ thống các tổ chức trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý. Quy định cụ thể thời gian các tổ chức báo cáo kết quả thực hiện về Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian đã quy định.

Xây dựng kế hoạch và quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ, công chức, viên chức của tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định hiện hành về điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

 Trình tự xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác và tổ chức thực hiện tương tự các nội dung công việc trên theo văn bản này.

 Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chú ý:

 Triển khai thực hiện phải từng bước, thận trọng, đảm bảo sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng ách tắc, bê trễ công việc đã được giao cho từng người làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

 Nghiêm cấm lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

 Đảm bảo quá trình làm việc liên tục, kế thừa và đạt hiệu quả.

 Khi quy định danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, từng bước lựa chọn danh mục các vị trí công tác thích hợp làm trước.

2. Cán bộ, công chức, viên chức:

Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách cho cơ quan, đơn vị trước khi đi nhận nhiệm vụ, công tác mới.

Nhanh chóng tiếp cận, tìm hiểu, phát huy năng lực, sở trường trong môi trường, vị trí công tác mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

3. Giám đốc Sở Nội vụ:

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện theo các mốc thời gian được quy định trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để nghiên cứu, xem xét xử lý./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn