Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2011

UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG GDQPAN
 


Số: 22/KH-HĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Lạng Sơn, ngày 26  tháng 3   năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2011
                                       
 
Thực hiện Chỉ thị số 2046/CT- BTL ngày 21/12/2010 của Tư lệnh Quân khu 1 về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (BDKTQP- AN) cho các đối tượng giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 129/KH-GDQPAN ngày 21/01/2011 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Quân khu 1 về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm 2011; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2011;
Căn cứ kết quả khảo sát cán bộ, đảng viên trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hội đồng GDQP-AN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức BDKTQP- AN cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh năm 2011 như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
1. Mục đích
Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những tri thức quân sự cần thiết. Quán triệt những nội dung, yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở để vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.
2. Yêu cầu
Nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở từng cương vị công tác.
Tích cực nghiên cứu, đối chiếu, so sánh lý luận với thực tiễn, phát hiện, đề xuất những vấn đề cần giải quyết góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường Quân sự tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cơ sở.
Tổ chức chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu BDKTQP-AN cho các đối tượng tại trường Quân sự Quân khu 1; trường Quân sự tỉnh; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và tại các cơ quan, tổ chức; cụm xã, phường thị trấn. Phấn đấu hết nhiệm kỳ công tác cơ bản hoàn thành BDKTQP-AN cho các đối tượng.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN
1. Đối tượng 2
Bồi dưỡng KTQP-AN tại Trường Quân sự Quân khu 1
- Chỉ tiêu: 44 đồng chí tham gia 04 lớp như sau:
+ Lớp thứ nhất (khóa 53): 11 đồng chí, thời gian từ 28/02 đến 25/3/2011;
+ Lớp thứ hai (khóa 54): 11 đồng chí, thời gian từ 04/04 đến 29/4/2011;
+ Lớp thứ ba (khóa 55): 11 đồng chí, thời gian từ 09/5 đến 03/6/2011;
+ Lớp thứ tư (khóa 56): 11 đồng chí, thời gian từ 13/6 đến 07/7/2011.
2. Đối tượng 3
a) Bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh, gồm:
Trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương thuộc các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Chỉ tiêu: 02 lớp, dự kiến tổ chức trong quý III/2011 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
b) Bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố Lạng Sơn, gồm:
Các trưởng, phó phòng, ban, ngành cấp huyện; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không phải là công chức Nhà nước, không giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, công ty cổ phần đứng chân trên địa bàn huyện.
Chỉ tiêu: Giao cho Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố xác định, phấn đấu hết năm 2011 số cán bộ được bồi dưỡng đạt 80% trở lên.
3. Đối tượng 4
Bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hoặc tại cụm xã gồm:
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non và tương đương đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn huyện; cán bộ chuyên môn cấp xã không giữ các chức vụ thuộc đối tượng 3; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (sau đây gọi chung cấp thôn). Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã không giữ chức vụ nêu trên.
- Chỉ tiêu: Đến hết năm 2011 đạt 35- 40% số cán bộ phải bồi dưỡng.
4. Đối tượng 5
a) Đối tượng 5 (đảng viên không thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4) của các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh: Do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng.
Các cơ quan tổ chức Trung ương đứng chân trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 5 thuộc quyền hoặc liên hệ với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để phối hợp tổ chức bồi dưỡng.
b) Đối tượng 5 thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương của huyện: Do cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN cấp huyện (Ban CHQS huyện, thành phố) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố giúp Hội đồng GDQP-AN cùng cấp khảo sát, tổ chức bồi dưỡng.
c) Đối tượng 5 của các xã, phường, thị trấn (đảng viên không giữ các cương vị lãnh đạo và trưởng, phó các đoàn thể ở thôn): Do cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự kiêm nhiệm công tác GDQP-AN cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan khảo sát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng. (chú ý đối tượng giáo viên là đảng viên thuộc các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn).
- Chỉ tiêu: Đến hết năm 2011 bồi dưỡng cho đối tượng 5 đạt từ 50% trở lên.
5. Đối tượng khác
Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Công an, các ban, ngành, đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố khảo sát, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho già làng, người có uy tín trong các dòng họ, thôn bản trên địa bàn.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Thực hiện theo Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27/02/2007; Quyết định số 555/QĐ-BQP ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình và danh mục, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức và đảng viên. Bổ sung thêm nội dung Luật Biên giới quốc gia; Luật Dân quân tự vệ cho tất cả các đối tượng.
2. Ngoài các nội dung trên Trường Quân sự tỉnh tổ chức học và kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng ngắn K54 cho đối tượng 3.
3. Các đối tượng khác thực hiện theo Khoản 4 Mục I Thông tư Liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV của Liên bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức
a) Các lớp đối tượng 2 bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu 1:
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy quyết định cử cán bộ tham gia.
Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa, đón cán bộ và theo dõi nắm tình hình trong quá trình học tập.
Lớp thứ nhất: Học viên có mặt tại Bộ CHQS tỉnh từ 13 giờ 00 ngày 27/2/2011.
Lớp thứ hai: Học viên có mặt tại Bộ CHQS tỉnh từ 13 giờ 00 ngày 03/4/2011.
Lớp thứ ba: Học viên có mặt tại Bộ CHQS tỉnh từ 13 giờ 00 ngày 08/5/2011.
Lớp thứ tư: Học viên có mặt tại Bộ CHQS tỉnh từ 13 giờ 00 ngày 12/6/2011.
b) Các lớp đối tượng 3 bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh: Do Hội đồng GDQP-AN tỉnh trực tiếp chỉ đạo; Trường Quân sự tỉnh quản lý; giảng viên của Trường Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đảm nhiệm giảng dạy các nội dung theo các chuyên đề.
Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ triệu tập học viên. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức Trung ương trên địa bàn cử cán bộ tham gia BDKTQP-AN theo chỉ tiêu được giao (có phụ lục kèm theo).
c) Các lớp bồi dưỡng tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố do UBND huyện, thành phố tổ chức; Hội đồng GDQP-AN cùng cấp trực tiếp chỉ đạo quản lý các lớp học.
d) Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng GDQP-AN huyện, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học chỉ định trong số học viên dự học.
e) Tổ chức khai mạc, bế mạc, lên lớp tập trung; thảo luận chia thành tổ; quan tâm tổ chức cho học viên các lớp đối tượng 3, 4 đi nghiên cứu thực tế, học tập ở các đơn vị quân đội hoặc các địa phương.
2. Phương pháp
Tập trung giới thiệu những nội dung chính theo từng chuyên đề, cập nhật những văn bản mới của Đảng, Nhà nước và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thảo luận để làm rõ nội dung; có kiểm tra đánh giá kết quả. Trước khi kết thúc khóa học, học viên viết thu hoạch, có nội dung đề xuất kiến nghị, góp ý với nhà trường hoặc Ban Tổ chức lớp học cả về nội dung và phương pháp tổ chức lớp; các ý kiến tham gia của học viên sẽ được tổng hợp và báo cáo cơ quan cấp trên nghiên cứu giải quyết.
Trường Quân sự tỉnh nhận xét, đánh giá kết quả của học viên bồi dưỡng tại trường. Hội đồng GDQP-AN huyện, thành phố, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, các cơ sở nhận xét đối tượng 3, 4, 5 do cấp mình tổ chức. Hoàn thành chương trình khóa học, học viên được cấp “Chứng nhận đã hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh” theo phân cấp quy định.
V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thống kê, tổng hợp và lập danh sách, phân bổ chỉ tiêu cán bộ đối tượng 2 của các đơn vị trong diện quản lý chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tham mưu cho Tỉnh ủy Quyết định cử học viên tham gia và gửi danh sách học viên theo từng đợt về Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự Quân khu, Hội đồng GDQP-AN Quân khu theo quy định.
2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Là trung tâm hiệp đồng tổ chức thực hiện kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ , Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho các khoá học. Bảo đảm kinh phí tổ chức các lớp học tại Trường Quân sự tỉnh.
Triển khai đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan liên quan; nắm chắc tình hình từng khoá học, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng GDQP-AN Quân khu, Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP-AN tỉnh. 
3. Công an tỉnh
Cử cán bộ giảng viên giảng các chuyên đề về an ninh khi Trường Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên hệ đề nghị.
4. Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương
Đăng ký, lập danh sách trích ngang, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo chỉ tiêu từng lớp, gửi danh sách về Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh (qua Ban Dân quân tự vệ Bộ CHQS tỉnh trước ngày 30/4/2011 để tổng hợp). Đồng thời các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy gửi danh sách về Phòng Cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh gửi danh sách về Phòng Tổ chức Công chức thuộc Sở Nội vụ để theo dõi.
Tổ chức bồi dưỡng cho đảng viên thuộc đối tượng 5 tại cơ quan, tổ chức theo quy định.
5. Trường Quân sự tỉnh
Xây dựng kế hoạch, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho từng khóa học, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên. Duy trì thực hiện tốt quy định về thảo luận, kiểm tra, viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của từng khoá học và học viên, cấp giấy chứng nhận cho học viên; nhận xét, đánh giá kết quả học tập của từng học viên gửi cơ quan chủ quản.
Tổ chức chu đáo việc tiếp nhận học viên, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc khoá học; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình giảng dạy, học tập.
Làm tốt công tác phục vụ, bảo đảm chu đáo nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của học viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa học viên và cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn
Chỉ đạo Hội đồng GDQP-AN huyện, thành phố Lạng Sơn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và các cơ sở khảo sát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định. (Riêng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 3 tại huyện, thành phố báo cáo thông qua Hội đồng GDQP-AN tỉnh phê duyệt trước khi mở lớp 07 ngày). Tổ chức tốt các lớp tại huyện nếu khó khăn về giáo viên báo cáo đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Trường Quân sự tỉnh giúp đỡ.
VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng tại trường Quân sự tỉnh: Sử dụng ngân sách quốc phòng địa phương năm 2011 do Bộ CHQS tỉnh bảo đảm. Các lớp bồi dưỡng tổ chức tại huyện, thành phố sử dụng ngân sách của các huyện, thành phố. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức tự bảo đảm kinh phí bồi dưỡng cho đối tượng 4, 5 thuộc quyền.
2. Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa, đón học viên các lớp đối tượng 2, 3 bồi dưỡng tại trường Quân sự Quân khu 1, trường Quân sự tỉnh từ Bộ CHQS về trường và ngược lại; các học viên mang theo tư trang, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (không mang chăn, màn, chiếu) và nộp tiền ăn theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Dân quân tự vệ Bộ CHQS tỉnh, số ĐT: 0253.859.024 để được giải quyết.
Nhận được kế hoạch này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, cơ quan, doanh nghiệpTrung ương có trụ sở trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ sở quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả./.
 
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn