Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số ĐB được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc n

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  415/QĐ-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

 huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 17/TTr- UBND ngày 17 tháng 3 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 65/TTr- SNV ngày 22 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số đại biểu HĐND được bầu, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016, như sau:

- Tổng số đại biểu HĐND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016 được bầu là 36 đại biểu.

- Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc là 08 đơn vị.

Có danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc kèm theo quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Vy Văn Thành

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ, SỐ ĐẠI BIỂU HĐND ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO LỘC

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

(Kèm theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn )

 

Stt

 Danh sách số đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số đại biểu

được bầu của đơn vị bầu cử

1

 Đơn vị bầu cử số 1

Thị trấn Đồng Đăng, xã Bảo Lâm

05

2

 Đơn vị bầu cử số 2

Thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành

05

3

 Đơn vị bầu cử số 3

Xã Hồng Phong, xã Phú Xá, xã Bình Trung, xã Song Giáp

04

4

 Đơn vị bầu cử số 4

Xã Yên Trạch, xã Tân Thành, xã Xuân Long

05

5

 Đơn vị bầu cử số 5

Xã Gia Cát, xã Tân Liên

05

6

 Đơn vị bầu cử số 6

Xã Thụy Hùng, xã Thạch Đạn, xã Thanh Lòa

04

7

 Đơn vị bầu cử số 7

Xã Hòa Cư, xã Hải Yến, xã Lộc Yên, xã Công Sơn

04

8

Đơn vị bầu cử số 8

Xã cao Lâu, xã Xuất Lễ,

xã Mẫu Sơn

04

 

Cộng:

 

36 đại biểu

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn