Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ V/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh LS

    UBND TỈNH LẠNG SƠN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PT "TOÀN DÂN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐSVH”

        Số: 402/QĐ-BCĐ                                        Lạng Sơn, ngày 21  tháng 3  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lạng Sơn

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂN

ĐOÀN KẾT XDĐS VĂN HOÁ" TỈNH LẠNG SƠN

 

 

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-UBND, ngày 11/02/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 309/QĐ-UBND, ngày 04/3/2011 về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 135/TTr-SVHTTDL ngày 16/02/2011 và Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ngày 01/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Lạng Sơn như sau:

1) Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban: Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2) Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân của tỉnh, chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, triển khai phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương  Bác Hồ vĩ đại”. Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Chi Lăng.

3) Bà Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa”.Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Chi Lăng.

4) Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân của tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Bắc Sơn.

5) Ông Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt ".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Bắc Sơn.

6) Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”.Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Văn Lãng.

7) Ông Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Văn Lãng.

8) Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá".Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Hữu Lũng.

9) Ông Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Hữu Lũng.

10) Ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt ".Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Bình Gia.

11) Ông Hoàng Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Bình Gia.

12)  Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa”.Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Lộc Bình.

13) Ông Chu Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Học tập, lao động sáng tạo".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Lộc Bình.

14) Bà Ngô Thị Phay, Phó Giám đốc Sở Y tế: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng gia đình văn hoá”; “Xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa”.Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Cao Lộc.

15) Ông Nguyễn Tuấn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa”.Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Cao Lộc.

 

16) Ông Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”.Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Tràng Định.

 17) Ông Phùng Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa”.Phối hợp phụ trác,h chỉ dạo huyện Tràng Định.

18) Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hộị: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Văn Quan.

19) Bà Hoàng Thúy Duyên, Phó giám đốc Sở Tư pháp:  Phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Văn Quan.

20) Bà Vũ Kiều Oanh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt ".Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo thành phố Lạng Sơn.

21) Ông Nông Văn Nình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt ".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo thành phố Lạng Sơn.

22) Ông Nguyễn Minh Thơ, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Học tập, lao động sáng tạo"; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.Trực tiếp phụ trách, chỉ dạo huyện Đình Lập.

23) Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Học tập, lao động sáng tạo".Phối hợp phụ trách, chỉ dạo huyện Đình Lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2223/QĐ-BCĐ ngày 17/10/2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         (Gửi kèm theo QĐ này các nội dung chủ yếu của phòng trào TDĐK XDĐSVH).

 

 

 

TR­ƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Tô Hùng Khoa

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHONG TRÀO

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

(Kèm theo Quyết định số 402/QĐ-BCĐ, ngày 21/3/2011 của Ban chỉ đạo)

 

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU:

1. Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo: Đẩy mạnh hoạt động các hình thức khuyến nghề, câu lạc bộ doanh nghiệp... Tổ chức các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật; Có các hình thức giúp vốn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cải thiện đời sống kinh tế; Tương thân, tương ái giúp nhau thoát nghèo nàn, lạc hậu.

2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh: Nâng cao tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước; Nhất trí với đường lối chính trị của Đảng;  Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước; Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Đấu tranh chống quan điểm sai trái; Có ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; Giữ gìn bí mật quốc gia.

3. Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo pháp luậtt: Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt nội quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng, xã, khu phố và quy định nơi công cộng. Sống và làm việc theo pháp luật; Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc; Xây dựng công sở văn minh, giảm thủ tục phiền hà, quan liêu, lãng phí; Thực hiện tốt nếp sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, giỗ tết, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác; Giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Không thực hiện các hành vi tín ngưỡng (như đặt bát hương, lập bệ thờ, cúng lễ...) ở bên ngoài khuôn viên nơi thờ tự đã được quy định; Không hút thuốc lá trong nhà trẻ, bệnh viện, phòng họp, trong các rạp chiếu bóng, rạp hát, trên tàu xe, máy bay và những nơi tập trung đông người.

4. Xây dựng môi trường văn hoá sạch – đẹp - an toàn: Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng; Không gây rối và làm mất trật tự; Không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đất công; Không treo dán, viết vẽ quảng cáo, rao vặt tuỳ tiện ở nơi công cộng; Ăn mặc sạch sẽ, lịch sự khi ra đường; Nhà ở, nơi làm việc, nhà vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; Bảo vệ cây xanh nơi công cộng và khuyến khích mọi nhà, mọi cơ quan trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa, cây cảnh; Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, di tích cách mạng, các khu bảo tồn thiên nhiên; Không lưu hành văn hoá phẩm có nội dung độc hại; Tích cực phòng chống tệ nạn mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, tham nhũng...; Ngăn chặn tệ trộm cắp, cháy, nổ, tai nạn giao thông.

5. Xây dựng các thiết chế văn hoá – thể thao, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – thể thao cơ sở: Quy hoạch có địa điểm để tổ chức các sinh hoạt văn hoá, thể thao; Hàng năm, xác định chỉ tiêu phát triển văn hoá - thể thao, tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ cho văn hoá - thể thao;  Xác định mức đầu tư kinh phí cho các thiết chế văn hoá - thể thao hiện có; Xây dựng quỹ xây dựng đời sống văn hoá; Tổ chức các hoạt động giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hoá.

 

II. CÁC PHONG TRÀO CỤ THỂ:

1. Xây dựng "Người tốt, việc tốt", các điển hình tiên tiến, các tiêu chuẩn để xem xét: Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

2. Xây dựng "Gia đình văn hoá": Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" được quy định tại Điều 29 Luật Thi đua, khen thưởng: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

3. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư": Thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động, xây dựng khu dân cư tiên tiến, làm cơ sở vững chắc xây dựng Làng văn hoá, Khu phố văn hoá. Đó là: Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xoá đói, giảm nghèo; Đoàn kết phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo và đền ơn đáp nghĩa; Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật và quy ước cộng đồng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân...; Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và thực hiện tốt chương trình chăm lo sức khoẻ ban đầu cho mọi người; Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh gắn bó với nhân dân.

4. Xây dựng Làng văn hoá, Khu phố văn hoá: Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Làng văn hoá",” Tổ dân phố văn hóa” được quy định tại Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng:Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú; Môi trường cảnh quan sạch đẹp; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng;

5. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hoá:. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa thực hiện theo Quyết định số 1366/2000/QĐ-UB ngày 22/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 1097/HD-BCĐ ngày 23/10/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

6. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại": Mỗi người dân tự chọn 1 môn thể thao để tập luyện; Mỗi gia đình phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao (có 50% thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên); Mỗi trường học thực hiện tốt giờ thể dục chính khoá và ngoại khoá; Mỗi đơn vị quân đội, công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao theo quy định; Mỗi xã, phường có ít nhất 1 khu vui chơi giải trí và tập luyện thể dục - thể thao; Mỗi bản, làng có 1 câu lạc bộ thể dục - thể thao; Hoàn thành quy hoạch đất đai cho thể dục thể thao theo Chỉ thị 274/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Phong trào “ Học tập, lao động sáng tạo”: Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ mọi mặt của dân. Mở rộng phong trào khuyến học (Có kế hoạch mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo và nâng đỡ tài năng văn hoá, văn nghệ; Đầu tư kinh phí tổ chức các trại sáng tác và thực hiện các đề tài khoa học; Trao giải thưởng cho các tác phẩm, công trình xuất sắc; Có hình thức khen thưởng danh hiệu vinh dự cấp nhà nước cho các tác giả có cống hiến phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, khoa học cho đất nước). Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ cập, tập huấn nâng cao kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp./.

 

 

* DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG

VỀ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

 

 1- Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2000/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2000 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá)

3. Chương trình sè 670/CT-BVHTT ngµy 06/3/2006 cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vÒ thùc hiÖn phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸" giai ®o¹n 2006-2010;

4. Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

5. Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

6. Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/ 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

7. Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội.

8. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTQ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá- Thông tin Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

9. Hướng dẫn số 32/HD-MTTW ngày 28/8/2006 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư tiên tiến” trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

10. Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ ngày 19/5/2006 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá Trung ương về hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

11. Thông tư liên tịch Số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá - Thông tin về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào ""TD ĐKXD ĐSVH" các cấp.

12. Thông tư liên tịch số 32/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Liên tịch Bộ Tài chính - Ban TT Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các cuộc vận động quy góp do UBTW MTTQ VN phát động.

13. Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

14. Luật Phòng, chống bạo lực gia định; Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn