Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  410/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Lạng Sơn, ngày 22 tháng 3  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020


­­­­­­­­­

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 25/TTr-SKHĐT ngày 14/3/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Ông Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2- Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3- Ông Lê Minh Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4- Bà Triệu Thị Thuý Lan, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

5- Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

6- Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

7- Ông Vũ Hồng Thủy, Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên, phản biện 1;

8- Ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên, phản biện 2;

9- Ông Hứa Hải Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;

10- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

11- Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;

12- Ông Nguyễn Kim Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên;

13- Ông Hồ Công Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

14- Ông Chu Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên,

15- Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên,

16- Ông Hà Hồng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ủy viên;

17- Ông Lương Đình Khải, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Ủy viên;

18- Ông Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

19- Mời Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - tham gia Ủy viên Hội đồng;

20- Bà Lương Mai Tú, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Tổ chức thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 theo quy định;

2- Trước khi tiến hành thẩm định Dự án, thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm thẩm định để những người muốn tham gia góp ý kiến có thể tham dự.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các Ủy viên Hội đồng thẩm định:

1- Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị thẩm định.

2- Các Ủy viên phản biện chuẩn bị các ý kiến phản biện gửi cho Thư ký Hội đồng và cơ quan chủ trì lập dự án trước khi thực hiện thẩm định ít nhất 02 ngày làm việc.

3- Các Ủy viên khác của Hội đồng thẩm định:

- Tham dự đầy đủ Hội nghị thẩm định Dự án. 

- Nghiên cứu kỹ Dự thảo báo cáo, chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị thẩm định về các lĩnh vực chuyên môn và các vấn đề chung.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1- Chuẩn bị đầy đủ báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt Dự án, các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi cho các ủy viên Hội đồng trước khi thực hiện thẩm định ít nhất 05 ngày làm việc.

2- Hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được chi trong dự toán kinh phí xây dựng Dự án. Hội đồng thẩm định tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và các Ủy viên Hội đồng thẩm định có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                 Vy Văn Thành

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn