Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ v/v kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số:  290 /QĐ-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  04  tháng  3  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT- BNV, số 04/2005/TT- BNV ngày 05/01/2005 và Thông tư số 83/2005/TT- BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ- UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 26/TTr-SNV ngày  24 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn gồm các thành viên sau:

1. Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng ;

3. Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4.Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

5. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

Giúp việc cho Hội đồng nâng bậc lương tỉnh là công chức của Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ được cơ quan phân công theo dõi, tổng hợp chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Hội đồng nâng bậc lương tỉnh có nhiệm vụ:

1. Xem xét cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo đúng quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 87/QĐ- UBND ngày 14/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn