Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

CV số: 758 /VTLTNN-TCCB, V/v Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ.

BỘ NỘI VỤ

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

NHÀ NƯỚC

 

Số: 758 /VTLTNN-TCCB

V/v Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng

hiện vật đối với ngành lưu trữ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13  tháng 11  năm 2006

                              

          Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị, bộ phận làm công tác lưu trữ

 

     Từ năm 1998 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ ngày 03/10/1998 về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại thuộc ngành lưu trữ; trong đó quy định:

- Mức 3: 4/10 hộp sữa đặc có đường (475g) cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với công việc khử trùng tài liệu lưu trữ;

- Mức 2: 3/10 hộp sữa cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:

+ Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ;

+ Vận hành, bảo quản, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật trong kho lưu trữ;         

 + Xử lý tài liệu phim, ảnh ghi âm lưu trữ trong buồng kín;

+ Vệ sinh tài liệu, giá tủ để tài liệu, nền tường kho lưu trữ.

- Mức 1: 2/10 hộp sữa cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế đối với các công việc:

+ Phân loại, kiểm tra giá trị hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Lựa chọn để bảo quản và tiêu huỷ hồ sơ tài liệu lưu trữ hết giá trị;

+ Phân nhóm đánh giá giá trị hồ sơ, sắp xếp tài liệu lập hồ sơ mới, hệ thống hoá, mô tả phiếu tin;

+ Vận chuyển hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ;

+ Nhập dữ liệu, xây dựng công cụ tra tìm hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Sưu tầm bổ sung hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Xử lý kỹ thuật hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Kiểm kê tài liệu lưu trữ;

+ Lựa chọn để công bố, giới thiệu hồ sơ tài liệu lưu trữ;

+ Kiểm kê, lựa chọn, bảo quản xử lý kỹ thuật tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ hiện hành.

Đến năm 1999 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế đã có Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 17/3/1999 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (trong đó có ngành lưu trữ như quy định tại văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ nêu trên); quy định: Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau (sửa đổi cách tính cố định theo sữa quy định tại văn bản số 3194/LĐTBXH - BHLĐ nêu trên):

          Mức 1 cũ sang Mức 1 mới có giá trị bằng 2000 đồng;

          Mức 2 cũ sang Mức 2 mới có giá trị bằng 3000 đồng;

          Mức 3 cũ sang Mức 3 mới có giá trị bằng 4500 đồng.

Vì đây là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Như vậy chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật nêu trên vẫn liên tục có hiệu lực thi hành chứ chưa bị ngừng lại hay bãi bỏ.

Hiện nay Nhà nước đã có văn bản về việc điều chỉnh mức cho chế độ này tại Thông tư Liên tịch số 10/2006/TTLT - BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 (đính kèm công văn này) và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2006; các mức được điều chỉnh cụ thể như sau:

- Mức 1, bằng 4000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 1 cũ là 2/10 hộp sữa.

- Mức 2, bằng 6000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 2 cũ là 3/10 hộp sữa.

- Mức 3, bằng 8000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với các nghề và công việc nêu ở Mức 3 cũ là 4/10 hộp sữa.

Vậy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để các cơ quan, đơn vị, bộ phận làm công tác lưu trữ trong toàn ngành biết và báo cáo với các cấp có thẩm quyền, trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước để kịp thời thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong ngành lưu trữ./.

  

 Nơi nhận:                                                                                                          CỤC TRƯỞNG

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,                                                                                

cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                                      (Đã ký)

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;                                                   

- Toà án Nhân dân tối cao;                                                                                    Trần Hoàng

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Bộ LĐ&TBXH (để biết);

- Bộ Y tế (để biết);

- Văn phòng Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục;

- Lưu: VT, TCCB.                                                        

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn