Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ v/v thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Lạng Sơn

  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH LẠNG SƠN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 251 /QĐ-UBND                                Lạng Sơn,  ngày  19 tháng 02  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Lạng Sơn

  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn c Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 02 /TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2011;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

            1. Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

            2. Ông Đỗ Đình Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

            3. Ông Lường Đăng Ninh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

            4. Ông Phùng Đức Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phụ trách Ban Thi đua – Khen thưởng - Ủy viên Thường trực;

            5. Ông Đào Đức Hoan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

            6. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên;

            7. Ông Vũ Hồng Thủy, Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;

            8. Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

            9. Bà Triệu Thị Thúy Lan, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

            10. Ông Hoàng Đình Hoàn, Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;

            11. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

            - Mời tham gia Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh gồm lãnh đạo các cơ quan, Ban Đảng, đoàn thể sau:

            1. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;

            2. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên;

            3. Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh - Ủy viên;

            4. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên;

           

            - Tổ Thư ký Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

            1. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng;

            2. Bà Tô Nhàn, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Tổ Phó;

            3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Tổ viên;

  4. Ông Lý Việt Hưng, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ viên.

 

Tùy theo từng cuộc họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời các chuyên gia am hiểu từng lĩnh vực khoa học, sáng kiến tham gia.

 

Điều 2. Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh có nhiệm vụ sau:

 

1. Thẩm định, đánh giá, công nhận các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh.

2. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, sáng kiến trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch tổ chức, hướng dẫn hoạt động khoa học, sáng kiến trên các lĩnh vực; trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh có hiệu quả thiết thực trong thực tiễn cuộc sống lao động, sản xuất, công tác và học tập.

 

 

Điều 3. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh là Ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh quyết định ban hành.

 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                       CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Vy Văn Thành                       

                                                                                              

                                                                                                         

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn