Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011

   UBND TỈNH LẠNG SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ TUẦN LỄ QUỐC GIA                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
         AT VSLĐ - PCCN
 
      Số:05/KH-BCĐ                                     Lạng Sơn, ngày 21 tháng  01 năm 2011

 

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn
vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011
 
 
 


          Thực hiện Công văn số 3221/BCĐTLQG -ATLĐ ngày 17/9/2010 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ   (ATVSLĐ-PCCN) Trung ương về tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011;
          Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 như sau:
 
            I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC.
          1 - Mục đích:
 
          Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 
          2 - Yêu cầu:
          - Tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 13 phải thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với công tác ATVSLĐ-PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức và phải hướng đến doanh nghiệp và người lao động.
          - Từng doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.
          3- Chủ đề của Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 là: “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp “.
          4 - Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2011.
          5- Địa điểm tổ chức Tuần lễ quốc gia của tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) dự kiến chọn, báo cáo Ban chỉ đạo quyết định.
 
            II/- NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
          1 - Thông tin tuyên truyền:
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ-PCCN;
          - Từ ngày 10/3/2011 tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm những nội dung sau:
          + Đưa tin, phóng sự, xây dựng các phim chuyên đề, phim tư liệu về vấn đề ATVSLĐ-PCCN ( tập trung vào các ngành, nghề có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ… ) ở khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ; nêu gương các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; phê phán các hiện tượng vi phạm pháp luật về ATVSLĐ-PCCN…;
          + Đưa tin về Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN trên mục điểm tin sự kiện của tháng, tuần;
          + Cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ;
          + Xây dựng các chuyên mục ATVSLĐ-PCCN trên các báo, tạp chí;
          + Phát hành các ấn phẩm, thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN: Tranh, áp phích, tờ rơi đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức các xe tuyên truyền lưu động về thôn bản để cổ động, tuyên truyền phổ biến các qui định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN cho đông đảo quần chúng nhân dân lao động;
          - Tổ chức các hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tại doanh nghiệp;
          Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác ATVSLĐ-PCCN của ngành và doanh nghiệp mình.
          2 - Tổ chức hội thao:
Tổ chức hội thao, thao diễn xử lý sự cố cháy nổ, cấp cứu người bị tai nạn lao động trong các ngành, đơn vị, doanh nghiệp.
          3 - Các hoạt động khác: Tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; tổ chức khám sức khoẻ và chữa bệnh cho người lao động; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ cao; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và cán bộ an toàn trong các doanh nghiệp.
          4 - Tổ chức lễ phát động:
Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 của tỉnh. Thời gian tổ chức lễ phát động do Ban chỉ đạo quyết định ( dự kiến từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2011).
Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều phải tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại cơ sở mình, Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra và dự lễ phát động tại một số doanh nghiệp.
 
            III/- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
          1 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực):
- Trình UBND tỉnh thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ các thành viên để chỉ đạo triển khai Tuần lễ; dự thảo chương trình hành động thực hiện ATVSLĐ-PCCN của tỉnh xem xét ban hành để triển khai thực hiện.
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình, lựa chọn địa điểm báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trong tháng 2/2011 để họp BCĐ quyết định tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 của tỉnh.
          - Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; Báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Trung ương đúng thời gian qui định.
          - Căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức lễ phát động và có các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN.
          - Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại các cơ sở, doanh nghiệp trọng điểm.
          - Tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN.
          - Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, phim tư liệu về vấn đề ATVSLĐ-PCCN ở các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh để tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
          - Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thăm một số doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong tháng 3/2011.
          - Tổ chức phát hành các ấn phẩm, thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN như: Tranh, áp phích, tờ rơi, tài liệu … đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động.
          - Tổ chức huấn luyện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các doanh nghiệp.
          2 - Liên đoàn Lao động tỉnh:
          - Chủ trì phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN;
          - Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.
         
3 - Sở Y tế:
          - Xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện công tác vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các doanh nghiệp tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động. Phối hợp với Hội đồng Giám định y khoa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.
          - Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội thao, thao diễn, xử lý sự cố cháy nổ và thao diễn cấp cứu người bị nạn.
          - Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.
          4 - Công an tỉnh:
          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy  ( PCCC ), phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC ở các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.
          - Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thao, thao diễn phương án chữa cháy, cấp cứu người bị nạn với sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn.
          - Chuẩn bị nội dung chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy Chữa cháy và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh Phòng cháy chữa cháy triển khai tại Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia lần thứ 13 năm 2011 của Ban chỉ đạo tỉnh.
          5 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
          Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền trực quan; trang âm, khánh tiết liên quan đến tổ chức Lễ phát động.
6 - Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
          Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp xây dựng các phóng sự về đề tài ATVSLĐ-PCCN, nêu gương các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN và phê phán các hiện tượng vi phạm pháp luật về ATVSLĐ-PCCN; thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.
          7 - Các Sở, Ban ngành khác:
          Xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN.
          8- UBND các huyện, thành phố:
          Tổ chức quán triệt các Văn bản của Trung ương và của tỉnh đến các ban, ngành của huyện, các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN ở đơn vị cơ sở có hiệu quả thiết thực.
         
9 - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:
          - Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN và vận động người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN do tỉnh phát động bằng các hoạt động thiết thực.
          - Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo hộ lao động của các đơn vị; Trong đó lưu ý thực hiện các nội dung sau:
          + Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động. Xây dựng và thực hiện các quy trình, qui phạm sản xuất, các qui định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.
          + Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động và giảm nhẹ cường độ lao động, bồi dưỡng độc hại nguy hiểm…
          + Việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp, đặc biệt là bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ( đối với các đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ ).
          - Đề ra mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2011 ở từng đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…
          10 - Sở Tài chính:
          Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định dự toán, cấp kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 của tỉnh có hiệu quả.
 
            IV/ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 của tỉnh; kết thúc Tuần lễ các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/4/2011 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.
 
          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ( qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ) để báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời./.
 
 
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Tô Hùng Khoa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn