Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc khai thác, tiêu thụ cát xây dựng trên địa bàn tỉnh (1307/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Xây dựng

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.

(Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018 gửi kèm theo qua eOffice).

 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn