Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 (1305/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 2261/BNN-KHHT ngày 22/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2261/BNN-KHHT ngày 22/3/2018 chủ động tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo có hiệu quả cao.

(Công văn số 2261/BNN-KHHT ngày 22/3/2018 được gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn