Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 (1304/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Thực hiện Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan chủ động triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền

(Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 gửi qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn