Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tạm ứng kinh phí cho dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh (1303/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Tài chính

 

Xem xét Công văn số 569/BCH-TaH ngày 10/4/2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tạm ứng kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

(Công văn số 569/BCH-TaH ngày 10/4/2018 gửi kèm qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn