Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo đánh giá về dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 (1302/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thực hiện Công văn số 2310/BKHĐT-KTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, hoàn thành trước ngày 25/7/2018.

(Công văn số 2310/BKHĐT-KTĐN ngày 12/4/2018 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn