Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp (1288/VP-KTN, ngày 16/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thực hiện các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 2757/BNN-TCLN ngày 12/4/2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, số 2797/BNN-TCLN ngày 13/4/2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý UBND tỉnh, báo cáo trước ngày 08/5/2018.

(Công văn số 2757/BNN-TCLN và Công văn số 2797/BNN-TCLN được sao gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn