Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II năm 2018 (1285/VP-NC, ngày 16/4/2018)

 

  Kính gửi:   

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Nội vụ.

 

Thực hiện Công văn số 1484/BVHTTDL-TCCB ngày 11/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “đăng ký số lượng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II năm 2018”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cho viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II năm 2018 theo nội dung Công văn số 1484/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng ký tham dự kỳ thi; tổng hợp danh sách và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/4/2018.

2. Trên cơ sở danh sách đăng ký của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tổ chức sơ tuyển và lập danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hoá từ hạng III lên hạng II, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/4/2018.

(Công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn