Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (1281/VP-KGVX, ngày 16/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Công văn số 1310/BGDĐT-KHTC ngày 05/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo (SDG4),  đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; gửi Kế hoạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

(Công văn s1310/BGDĐT-KHTC ngày 05/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn