Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp làm việc với các DN kinh doanh bến bãi khu vực cửa khẩu Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình, Bảo Lâm (124/GM-UBND ngày 13/4/2018).

GIẤY MỜI   

Dự họp làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực

 cửa khẩu Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình, Bảo Lâm

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Giám đốc (hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị) các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các khu vực cửa khẩu Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình, Bảo Lâm (không được cử hoặc ủy quyền người khác dự thay).

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình.

2. Nội dung: Xem xét tình hình hoạt động của các bến bãi khu vực cửa khẩu (về thủ tục hồ sơ pháp lý, đầu tư xây dựng, công tác quản lý điều hành; thu nộp các loại phí, thuế; những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất…).

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 17/4/2018 (thứ Ba).

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo chung phục vụ cuộc họp; gửi giấy mời đến các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi.

- Các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, việc thu các loại phí, giá dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các bến bãi do mình quản lý.

- Các sở, ngành chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn