Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018 (123/GM-UBND ngày 13/4/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)

và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành,

UBND các huyện, thành phố năm 2018

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018.

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng; các Phòng: Kinh tế tổng hợp, Nội chính, Tổng hợp.

2. Nội dung

Triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018; quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để khắc phục các chỉ số thấp năm 2017.

3. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 14h00’, ngày 19/4/2018 (thứ Năm).

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các tài liệu theo nội dung cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần tham dự).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo chức năng  nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn