Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018 (121/GM-UBND ngày 12/4/2018).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018

(ngày 19 tháng 4 năm 2018)

              

          Kính gửi:

             - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 4 năm 2018 (số 13/CTr-UBND ngày 27/3/2018), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          II. Sở Xây dựng trình

2. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 (Trình Ban Thường v Tnh y k th 32, tháng 6).

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Công Thương trình

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII,
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

          Thời gian họp: 1/2 ngày, ngày 19/4/2018 (thứ Năm, bắt đầu từ 7 giờ 30).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi chiều ngày 13/4/2018.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn