Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Thứ Ba, 20/03/2018 - 08:54

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), (Công văn số 238/UBND-KGVX, ngày 19/3/2018).

 

 

Theo đó, tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, của ngành, của đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng. Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn cuốn tập san “Điển hình tiên tiến Xứ Lạng (2016 - 2018)”.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả rộng khắp trên các lĩnh vực.

 

Khánh Ly

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn