Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (803/VP-KTN, ngày 14/3/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây viết là Chỉ thị số 18-CT/TU) về về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của UBND các huyện, thành phố; định kỳ dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi kèm qua e0ffice).     

    

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn