Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố (801/VP-NC, ngày 14/3/2018)

 

                 Kính gửi:

 

- Sở Nội vụ;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Sau khi xem xét Công văn số 170/UBND-NV ngày 06/3/2018 của UBND huyện Chi Lăng về việc xin ý kiến thực hiện sáp nhập thôn khu vực III với thôn khu vực II, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn sau khi sáp nhập thôn vùng III với thôn vùng II tại Công văn trên; có ý kiến đề xuất bằng văn bản, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 30/3/2018.

          2. Giao UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thực tiễn tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố, báo cáo rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có); gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Nội vụ trước ngày 05/4/2018.

          3. Sau khi nhận được văn bản của các cơ quan nêu trên, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp chung; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2018.

(Công văn số 170/UBND-NV được gửi kèm theo qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn