Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh (798/VP-NC, ngày 14/3/2018)

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

                                          

Sau khi xem xét Công văn số 88/TTr-NV.I ngày 05/3/2018 của Thanh tra tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh về việc không thanh tra theo nội dung tại điểm c, khoản 3 Mục II Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Thanh tra tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn