Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/3 - 11/3/2018)

Thứ Ba, 13/03/2018 - 16:50

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Kế hoạch về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

UBND tỉnh ban hành Quy định trên tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/2/2018. Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; việc quản lý và sử dụng nguồn thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Đối tượng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng diện tích bán hàng, đặt cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, ki ốt ở chợ buôn bán cố định thường xuyên tại chợ và người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2018.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018. Về sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, giảm 07/162 phòng chuyên môn thuộc sở, 12/109 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, 01/14 Chi cục, 01/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 70 phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Cấp huyện: Giảm 21/142 phòng chuyên môn, 11/23 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin, sáp nhập giảm 41 trường, 77 điểm trường. Cấp xã: Thu gọn các đơn vị hành chính chưa đạt 50% tiêu chuẩn. Chọn 01 đơn vị cấp xã để thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND, phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thành phố thực hiện được 1/3 số đơn vị cấp xã có Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND. Từ năm 2018 - 2021 trung bình mỗi năm toàn tỉnh giảm ít nhất được 578 biên chế.

 

Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh ban hành tại Công văn số 32/CV-BCĐ ngày 08/3/2018. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đã được lựa chọn trong năm, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn; hoàn thiện các nội dung còn thiếu, đảm bảo các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2014 - 2016 đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Trong kỳ đánh giá công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ xem xét kỹ kết quả đáp ứng Bộ tiêu chí trong từng năm để đảm bảo tiến trình xây dựng nông thôn mới liên tục, ổn định và có chất lượng cao.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06/3/2018. Một số nội dung chủ yếu: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực và hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện kiểm tra, quản lý, giám sát kê khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu truy thu vào ngân sách nhà nước bảo đảm đạt ít nhất 90% số kết luận truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp.

 

Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/3/2018. Phấn đấu 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp “Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”, 30% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục hỗ trợ duy trì chuỗi thực phẩm an toàn nông lâm thủy sản đã được cấp giấy xác nhận “Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”, phát triển thêm từ 02 chuỗi trở lên về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đạt yêu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm từ 85% trở lên, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản loại C được tái kiểm tra; trên 90% tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón hữu cơ được tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật mới.

 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Bình Gia

Ngày 09/3/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Bình Gia. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, huyện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm phát triển du lịch, chú trọng trồng rừng, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mạnh dạn đổi mới phát triển, xây dựng các mô hình sản xuất, xây dựng quy hoạch, rà soát quỹ đất, kêu gọi đầu tư. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, không để phát sinh tụ điểm nóng, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng và tạo nguồn cán bộ kế cận, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn