Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018 (kỳ 1) (78/GM-UBND 13/3/2018).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018 (kỳ 1)

(ngày 21 tháng 3 năm 2018)

             

          Kính gửi:

             - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 3 năm 2018 (số 11/CTr-UBND ngày 28/02/2018), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 kỳ 1 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 29, tháng 3; trình Ban Chấp hành).

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          II. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình

2. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới và Kết luận số 07-KL/TU ngày 08/3/2011 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 30, tháng 4).

          Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          III. Công an tỉnh trình

          3. Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Tài nguyên và Môi trường trình

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015, Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

5. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 31, tháng 5).

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          Thời gian họp: 1 ngày, ngày 21/3/2018 (thứ Tư).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 16/3/2018.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn