Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2017 -2018 (795/VP-KTTH, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi:  Sở Tài chính.

                                                                                                 

             Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCDT ngày 03/7/2018 của Tổng cục Dự trữ nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học  2017-2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

 Giao Sở Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh kỳ II năm học 2017 - 2018; chủ động liên hệ với đơn vị dự trữ quốc gia để tiếp nhận, vận chuyển và phân phối gạo cho các đối tượng thụ hưởng; mở sổ sách theo dõi đúng quy định, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính theo quy định.

(Quyết định số 160/QĐ-TCDT được gửi qua eOffice và trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh).

 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn