Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp (794/VP-KTTH, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

Thực hiện Công văn số 2556/BTC-TCDN ngày 07/3/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan rà soát, dự thảo các văn bản của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu tại Công văn trên.

Công văn số 2556/BTC-TCDN được sao gửi qua qua eOffice.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn