Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn (790/VP-KTN, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thực hiện Công văn số 1334/BKHĐT-KTNN ngày 08/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp, chậm nhất ngày 15/3/2018 hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

(Công văn số 1334/BKHĐT-KTNN ngày 08/3/2018 gửi qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn