Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc sáp nhập một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (788/VP-KGVX, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

                                                   

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 228/SLĐTBXH-DN ngày 07/3/2018 về việc đề nghị xin toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Trước mắt tại thời điểm hiện nay chưa đặt vấn đề chuyển toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh về Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn theo như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu việc làm và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (hoàn thành trong Quý II năm 2018) theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Việc xử lý về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan sẽ được thực hiện theo quy định, sau khi có quyết định sáp nhập của cấp có thẩm quyền.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn