Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tiến độ bàn giao thực địa Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Kỳ Cùng (787/VP-KTN, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty TNHH Thành Công.

 

Xem xét Báo cáo số 57/BC-SNN ngày 08/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ bàn giao 3 bên tại thực địa Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao thực địa Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập; có biện pháp xử lý dứt điểm các nội dung còn vướng mắc giữa các bên liên quan, hoàn thành công tác bàn giao thực địa, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 30/4/2018. Trường hợp Công ty TNHH Thành Công cố tình không hợp tác, trì hoãn việc bàn giao thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thành Công nghiêm túc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai các công việc có liên quan để đẩy nhanh tiến độ bàn giao dự án trên thực địa.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Thành Công và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn