Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính (786/VP-KTN, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Để triển khai đồng bộ các nội dung đã giao cho địa phương cụ thể hóa tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quy định pháp luật và tình hình triển khai thực tế Hợp phần truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cụ thể hóa các nội dung thuộc trách nhiệm tham mưu của ngành được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (tại điểm c, khoản 6 và khoản 8, Điều 19, Thông tư số 15). Nội dung hoàn thành trước ngày 17/3/2018.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn