Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Văn Lãng (77/GM-UBND ngày 11/3/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Đình Lập

và UBND huyện Văn Lãng

 

Để chuẩn bị chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Đình Lập và huyện Văn Lãng; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét, thảo luận các kiến nghị của UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Văn Lãng, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 12/3/2018 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kiến nghị của UBND các huyện Đình Lập, Văn Lãng.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

(Tài liệu họp được gửi kèm theo trên eOffice)

Kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần và thời gian, địa điểm trên./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn