Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Hội nghị triển khai công tác kiểm toán (76/GM-UBND ngày 10/3/2018).

GIẤY MỜI

Hội nghị triển khai công tác kiểm toán

 

 

Thực hiện Công văn số 325/KTNN-CN V ngày 09/3/2018 của Kiểm toán nhà nước về việc triển khai công tác kiểm toán, UBND tỉnh mời dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đoàn kiểm toán;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Trưởng Ban Quản lý dự án liên quan tới Chương trình (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động mời).

2. Thời gian: Từ 15 giờ 00’, ngày 12/3/2018 (Thứ Hai).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí thuộc thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn