Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang (99/TB-UBND ngày 09/3/2018).

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang

                             

Ngày 05/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 93/TB-UBND về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; theo đó ngày 13/3/2018 sẽ kiểm tra UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang.

 

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang sang ngày 14/3/2018.

 

Các nội dung khác theo Thông báo số 93/TB-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh không thay đổi.

 

UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Văn Lãng và các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn